Phát triển năng lực cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục trong nhà trường theo tiếp cận giáo dục STEM

Các tác giả

  • Lê Thị Xinh Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bùi Văn Hồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The goals of the 2018 General Education Program are to provide students with general knowledge and develop students’ competencies in practical areas. To achieve the goals, it is necessary for the education sector to shift from a content-based approach to a learners' competence one. Many studies in Vietnam and the world show that STEM teaching is one of the critical teaching approaches that forms and develops learners' capacities. Based on the analysis about developing learners’ competencies through STEM education and STEM-related topics in educational activities in primary schools, the article presents the research results about competency development for primary students through STEM education activities in schools. The research results show that these activities can be utilized to develop problem-solving skills and creativity, communication and collaboration skills, etc; thereby promoting STEM education in primary schools today.

Tài liệu tham khảo

Baber, L. D. (2015). Considering the interest-convergence dilemma in STEM education. Review of Higher Education, 38(2), 251-270. https://doi.org/10.1353/rhe.2015.0004

Basile, V., & Lopez, E. (2015). And still I see no changes: Enduring views of students of color in science and mathematics education policy reports. Science Education, 99(3), 519-548. https://doi.org/10.1002/sce.21156

Bdavis (2012). What is STEM education. STEM school. https://www.stemschool.com/articles/what-is-stem-education.

Becker, K. & Park, K. (2011). Integrative Approaches among Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Subjects on Students' Learning: A Meta-Analysis. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 12, 23-37.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018).

Brown, J. (2012). The current status of STEM education research. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 13(5), 7-11.

Bùi Văn Hồng, Nguyễn Thị Thanh Xuân (2020). Dạy học môn Kĩ thuật lớp 5 bậc tiểu học theo định hướng giáo dục STEM. Tạp chí Thiết bị giáo dục, 208, 44-47.

Huỳnh Ngọc Thanh (2019). Trải nghiệm với STEM. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thành Hải (2019). Giáo dục STEM/STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Nguyễn Thị Nga, Tăng Minh Dũng, Vũ Như Thư Hương, Lê Thái Bảo Thiên Trung, Nguyễn Lâm Hữu Phước (2020). Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở bậc tiểu học. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Olusegun, S. (2015). Constructivism learning theory: A paradigm for teaching and learning. IOSR Journal of Research & Method in Education, 5(6), 66-70. https://doi.org/10.9790/7388-05616670

Seage, S.J., & Türegün, M. (2020). The effects of blended learning on STEM achievement of elementary school students. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 6(1), 133-140.

Shahali, E. H. M. S., Halim, L., Rasul, M. S., Osman, K., & Zulkifeli, M. A. (2017). STEM learning throughengineering design, impact on middle secondary students interest towards STEM. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(5), 1189-1211. https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00667a

Tsupros, N., Kohler, R., & Hallinen, J. (2009). STEM education: A project to identify the missing components. Intermediate Unit 1: Center for STEM Education and Leonard Gelfand Center for Service Learning and Outreach, Carnegie Mellon University, Pennsylvania.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. X., & Bùi , V. H. (2023). Phát triển năng lực cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động giáo dục trong nhà trường theo tiếp cận giáo dục STEM. Tạp Chí Giáo dục, 22(21), 9–13. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/578

Số

Chuyên mục

Các bài báo