Phát triển chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học stem cho giáo viên công nghệ trung học cơ sở

Các tác giả

  • Bùi Văn Hồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phan Nguyễn Trúc Phương Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Quốc Tiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In addition to the content of technology education, the technology subject program in general and secondary schools in particular also integrates STEM education in both content and orientation of teaching methods. Therefore, in order to implement effective teaching,  secondary Technology teachers must be trained to develop STEM teaching capacity. However, at present, training courses on STEM teaching competence for secondary school Technology teachers have not been developed in accordance with the characteristics of technology subjects. Through the analysis of the characteristics of STEM education, the teacher's ability to teach STEM, and the process of developing training programs according to competence, the research results aim to develop a curriculum for fostering STEM teaching competence for Technology teachers at secondary schools, meeting the requirements of implementing the general education program issued in 2018.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Chu Cẩm Thơ (2016). Bài học từ thay đổi đào tạo/bồi dưỡng giáo viên từ ngày hội STEM và ngày Toán học mở ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 61(10), 195-201.

Christensen, R., & Knezek, G. (2017). Relationship of middle school student STEM interest to career intent. Journal of Education in Science & Environment and Health, 3(1), 1-13.

Hom, E. J. (2014). What is STEM Education. Livescience. http://www.livescience.com

Mohr‐Schroeder, M. J., Jackson, C., Miller, M., Walcott, B., Little, D. L., Speler, L., Schroeder, D. C. (2014). Developing Middle School Students’ Interests in STEM via Summer Learning Experiences: See Blue STEM Camp. School Science and Mathematics, 114(6), 291-301.

Nguyễn Thành Hải (2019). Giáo dục STEM/STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEM mania. Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Tsupros, N. & Hallinen, J. (2009). STEM education: A projectto identify the missing components. Intermediate Unit 1: Center for STEM Education and Leonard Gelfand Center for Service Learningand Outreach, Carnegie Mellon University, Pennsylvania.

U.S. Department of Education (2007). Report of the Academic Competitiveness Council. Education Publications Center: Washington.

Đã Xuất bản

05.10.2021

Cách trích dẫn

Bùi , V. H., Phan , N. T. P., & Nguyễn , Q. T. (2021). Phát triển chương trình bồi dưỡng năng lực dạy học stem cho giáo viên công nghệ trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 511(1), 30–34. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/241

Số

Chuyên mục

Các bài báo