Quy trình và biện pháp rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học phần “Sinh thái học” cấp trung học phổ thông

Các tác giả

  • Phan Đức Duy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Lê Bích Hạnh Trường THPT An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Tóm tắt

In teaching Biology in general and Ecology module in high schools in particular, training knowledge application skills for students is necessary to develop their ability to apply learned knowledge into practice in studying Biology. The article presents the concept of skills in applying knowledge into practice, analyzing the structural characteristics of the section "Ecology" at the high school level; from there, giving the process and measures to practice skills to apply knowledge in practice for students in teaching this section. The proposed measures help teachers of Biology subject both theoretically assimilate and improve teaching effectiveness in the direction of developing students' ability.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2006). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Thị Diệu Phương (2020). Thiết kế câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học phần “Sinh thái học” (Sinh học 12). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 143-148.

Nguyễn Thành Đạt (tổng chủ biên), Lê Đình Tuấn (chủ biên), Nguyễn Như Khanh (2007). Sinh học 12. NXB Giáo dục.

Phan Khắc Nghệ (2013). Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phan Thị Thanh Hội, Nguyễn Thị Tuyết Mai (2017). Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học Sinh học 11. Tạp chí Giáo dục, 411, 37-40.

Tran Thai Toan, Phan Thi Thanh Hoi (2017). Process of training for students skill of applying knowledge into practice in teaching biology in high school. Proceeding of international conference on the development of science teachers’ pedagogical competence to meet the requirements of general education innovation, Publishing house for Science and Technology (73-79).

Trần Thái Toàn (2018). Một số biện pháp phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học sinh học trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 440, 44-48; 29.

Vũ Trung Tạng (2006). Bài tập Sinh thái học. NXB Giáo dục.

Đã Xuất bản

20.09.2021

Cách trích dẫn

Phan , Đức D., & Lê , B. H. (2021). Quy trình và biện pháp rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học phần “Sinh thái học” cấp trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 510(2), 25–30. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/227

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả