Sử dụng bài kiểm tra chẩn đoán ba bậc để xác định các ngộ nhận của học sinh trong dạy học phần “Di truyền học” cấp trung học phổ thông

Các tác giả

  • Phạm Thị Phương Anh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Phan Đức Duy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Diệu Phương Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Misconceptions can hinder students' acquisition of new Genetics knowledge in high schools. Therefore, identifying students' misconceptions about Genetics before their learning is an essential step for teachers to take appropriate measures to help students adjust their misconceptions appropriately with scientific knowledge. The three-tier diagnostic test is one of the practical measures for identifying students' misconceptions. Ten high school students' misconceptions about Genetics were identified by using the three-tier diagnostic test. From this research study, teachers can accordingly design three-tier diagnostic tests to identify students' misconceptions about other Biology contents. At the same time, teachers can use the identified misconceptions to propose appropriate measures to help students self-adjust their misconceptions, improving the effectiveness of teaching Biology in high schools.

Tài liệu tham khảo

Andariana, A., Zubaidah, S., Mahanal, S., Suarsini, E. (2020). Identification of biology students’ misconceptions in human anatomy and physiology course through three-tier diagnostic test. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(3), 1071-1085. https://doi.org/10.17478/jegys.752438

Arslan, H. O., Cigdemoglu, C., & Moseley, C. (2012). A three-tier diagnostic test to assess pre-service teachers’ misconceptions about global warming, greenhouse effect, ozone layer depletion, and acid rain. International Journal of Science Education, 34(11), 1667-1686. https://doi.org/10.1080/09500693.2012.680618

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cetin-Dindar, A., & Geban, O. (2011). Development of a three-tier test to assess high school students’ understanding of acids and bases. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 600-604. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.147

Hasan, S., Bagayoko, D., & Kelley, E. L. (1999). Misconceptions and the certainty of response index (CRI). Physics Education, 34(5), 294-299. https://doi.org/10.1088/0031-9120/34/5/304

Hasyim, W., Suwono, H., & Susilo, H. (2018). Three-tier test to identify students’ misconception of human reproduction system. Jurnal Pendidikan Sains, 6(2), 48-54. https://doi.org/0.17977/jps.v6i2.11684

Jenkins, J. L., & Shoopman B. T. (2019). Identifying misconceptions that limit student understanding of molecular orbital diagrams. Science Education International 30(3), 152-157. https://doi.org/10.33828/sei.v30.i3.1

Milenković, D. D., Hrin, T. N., Segedinac, M. D., & Horvat, S. (2016). Development of a three-tier test as a valid diagnostic tool for identification of misconceptions related to carbohydrates. Journal of Chemical Education, 93(9), 1514-1520. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.6b00261

Modell, H., Michael, J., & Wenderoth, M. P. (2005). Helping the learner to learn: The role of uncovering misconceptions. Am Biol Teach, 67, 20-26. https://doi.org/10.2307/4451776

Patil, S. J., Chavan, R. L., & Khandagale, V. S. (2019). Identification of Misconceptions in Science: Tools, Techniques & Skills for Teachers. Aarhat Multidisciplinary International Education Research Journal (AMIERJ), 3(2), 466-472.

Pesman, H., & Eryilmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. The Journal of Educational Research, 103(3), 208-222.

Ratman, R., Nurafni, N., Mustapa, K., Jura, M. R., Nurida, N., & Nurasiah, N. (2022). Identification of Student Misconception using a Three-tier Diagnostic Test on Colloid. Journal Akademika Kimia, 11(2), 129-133. https://doi.org/10.22487/j24775185.2022.v11.i2.pp129-133

Saat, R. M., Fadzil, H. M., Aziz, N. A. A., Haron, K., Rashid, K. A., & Shamsuar, N. R. (2016). Development of an online three-tier diagnostic test to assess pre-university students’ understanding of cellular respiration. Journal of Baltic Science Education, 15(4), 532. https://doi.org/10.33225/jbse/16.15.532

Treagust, D. F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in science. International journal of science education, 10(2), 159-169. https://doi.org/10.1080/0950069880100204

Trịnh Văn Bình, Võ Đình Bảo, Trần Kim Cường (2017). Sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” để phát hiện quan niệm sai lệch và xây dựng quan niệm đúng cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 179-183.

Verkade, H., Mulhern, T. D., Lodge, J. M., Elliott, K., Cropper, S., Rubinstein, B.,… Livett, M. (2017). Misconceptions as a trigger for enhancing student learning in higher education: A handbook for educators. Melbourne: The University of Melbourne.

Võ Đình Bảo (2019). Phát hiện quan niệm sai lệch và xây dựng quan niệm đúng cho học sinh trong dạy học phần “Cơ học” (Vật lí 10). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 207-209; 233.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06.04.2023

Cách trích dẫn

Phạm , T. P. A., Phan , Đức D., & Nguyễn , T. D. P. (2023). Sử dụng bài kiểm tra chẩn đoán ba bậc để xác định các ngộ nhận của học sinh trong dạy học phần “Di truyền học” cấp trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 23(7), 24–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/682

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả