Xây dựng các bài tập tình huống chứa “ngộ nhận” để phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học môn sinh học cấp trung học phổ thông

Các tác giả

  • Phạm Thị Phương Anh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Phan Đức Duy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Diệu Phương Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Critical thinking is a vital thinking competency for the cognitive process of science subjects, particularly Biology. In the 2018 general education curriculum, critical thinking is integral to most requirements for general competency and biological competency. This study proposes a structure of critical thinking competency and subsequently analyzes the role of situational exercises addressing misconceptions in developing critical thinking competency. It also provides a process for designing situational exercises addressing misconceptions to foster critical thinking in high school students. The utilization of situational exercises concerning misconceptions to develop high school students' critical thinking can contribute to successfully implementing educational goals according to the 2018 general education curriculum for high school level.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Lan Hương (2023). Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh trung học phổ thông trong quá trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Giáo dục, 23(14), 29-34.

Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Boston, MA: D.C. Heath & Co Publishers.

Fisher, A., & Scriven, M. (1997). Critical thinking: Its definition and assessment. Edgepress and Centre for Research in Critical Thinking, University of East Anglia.

Heard, J., Scoular, C., Duckworth, D., Ramalingam, D., & Teo, I. (2020). Critical Thinking: Skill Development Framework. Australian Council for Educational Research (ACER).

Jones, E. A., Hoffman, S., Moore, L. M., Ratcliff, G., Tibbetts, S. & Click, B. A. (1995), National assessment of college student learning: Identifying college graduates’ essential skills in writing, speech and listening, and critical thinking, Final project report. U.S. Government Printing Office.

Lai, E. R. (2011). Critical thinking: A literature review. Pearson's Research Reports, 6(1), 40-41.

Mader, S. S. (2010). Biology. McGraw-Hill.

Nguyễn Đình Nhâm, Nguyễn Thị Nam (2016). Thiết kế và sử dụng bài tập để rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh trong dạy học chương II, III (Sinh học 11). Tạp chí Giáo dục, 379, 60-61; 29.

Nguyễn Hồng Quyên (2018). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề bằng bài tập tình huống trong dạy học “Sinh thái học” (Sinh học 12) ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 212-217.

Nguyễn Thị Nga (2021). Phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên các trường đại học sư phạm ở Việt Nam hiện nay. Luận án tiến sĩ Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Paul, R. W., & Elder, L. (2007). Critical thinking competency standards: Standards, principles, performance indicators, and outcomes with a critical thinking master rubric. Foundation for Critical Thinking Press.

Phan Đức Duy (1999). Sử dụng bài tập tình huống sư phạm để rèn luyện cho sinh viên kĩ năng dạy học sinh học. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phan Thị Thanh Hội, Khưu Thanh Tuyết Lê (2012). Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho học sinh trong dạy học phần Tiến hóa (Sinh học 12). Tạp chí Giáo dục, 293, 54-56; 53.

Puig, B., & Jiménez-Aleixandre, M. P. (2022). Critical Thinking in Biology and Environmental Education. Springer International Publishing.

Sanger, M. J., & Greenbowe, T. J. (1997). Common student misconceptions in electrochemistry: Galvanic, electrolytic, and concentration cells. Journal of Research in Science Teaching, 34(4), 377-398. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(199704)34:4<377::AID-TEA7>3.0.CO;2-O

Sternberg, R. J. (1986). Critical thinking: Its nature, measurement, and improvement. National Institution of Education.

Tải xuống

Đã Xuất bản

10.03.2024

Cách trích dẫn

Phạm , T. P. A., Phan , Đức D., & Nguyễn , T. D. P. (2024). Xây dựng các bài tập tình huống chứa “ngộ nhận” để phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học môn sinh học cấp trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 24(5), 17–22. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1507

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả