Tổng quan các nghiên cứu về năng lực dạy học của giáo viên trong giáo dục STEM

Các tác giả

  • Vũ Thị Thúy Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Lê Thị Thu Hiền Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

STEM education has become a domestic and international trend. Education is a key factor in the economic development of each country, so the teaching competence of teachers in STEM education needs to be researched. This article presents an overview of studies conducted around the world and in Vietnam on teaching competence, the teaching competence of teachers in STEM education, and the assessment of the teaching competence of teachers in STEM education. Sources including Scopus, Google Scholar and published books were searched, from which articles were selected to summarize and clarify the research problem. The results published by domestic and international authors related to teaching competence focus on the following directions: (1) Determining the teaching competency framework; (2) Analyzing the teaching competencies of teachers in specific studies; (3) Assessing the teaching competency of teachers in some subjects and grades. Research results have identified a research gap on teachers' teaching competence in current STEM education.

Tài liệu tham khảo

Arkansas Department of Education (2014). Competencies for Secondary Teachers: Physics/Math, Grades 7-12.

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2009). Lí luận dạy học hiện đại - Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư Phạm.

Biên, N. V. (2016). Competencies and physics teaching for development student’s competencies. Journal of Science, Educational Science, 61(8B), 11-22. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2016-0154

Bộ GD-ĐT (2014). Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp ở trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Đặng Thị Thuận An (2017). Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Sư phạm Hóa học thông qua học phần Phương pháp dạy học hóa học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đậu Thị Hoà (2018). Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tạp chí Giáo dục, 426, 17-20.

Đỗ Mạnh Cường (2011). Chuyên đề Năng lực thực hiện và dạy học tích hợp trong đào tạo nghề. Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục chuyên nghiệp.

Griffin, P., Cuc, N. T. K., Gillis, S., & Thanh, M. T. (2006). An Empirical Analysis of Primary Teacher Standards in Vietnam. Planning and Changing, 37, 71-92.

Hà Thị Lan Hương (2020). Giáo dục STEM ở nhà trường phổ thông và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng khung năng lực giáo dục STEM cho sinh viên sư phạm. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 65(4C), 196-203.

Hoàng Hòa Bình (2015). Năng lực và đánh giá theo năng lực. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 6(17), 21-32.

Hoàng Phê (chủ biên) (2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Kim, B., & Kim, J. (2016). Development and validation of evaluation indicators for teaching competency in STEAM education in Korea. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(7), 1909-1924. https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1537a

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2015). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Liu, T., & Sun, H. (2021). Key Competencies of Physics Teachers. Higher Education Studies, 11(1), 28-33. https://doi.org/10.5539/hes.v11n1p28

Mardapi, D., & Herawan, T. (2018). Assessing Teacher Competence and Its Follow-Up to Support Professional Development Sustainability. Journal of Teacher Education for Sustainability, 20(1), 106-123.

Morze, N., & Strutynska, O. (2021). STEAM competence for teachers: features of model development. E-learning in Covid-19 Pandemic Time “E-Learning”,187-198. https://doi.org/10.34916/el.2021.13.16

Naumescu, A. K. (2008). Science Teacher Competencies in a Knowledged Based Society. Acta Didactica Napocensia, 1(1), 25-31.

Nessipbayeva, O. (2019). The Competencies of the Modern Teacher. Pre-Service and In-Service Teacher Training, 148-154. http://bit.ly/2fRwNoY

Nguyễn Quang Việt (2015). Đánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghề. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Thu Thủy (2023). Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp STEM của giáo viên trung học cơ sở. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Thuỳ Trang (2021). Phát triển năng lực dạy học STEM cho sinh viên sư phạm hoá học. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Tuấn Anh (2019). Một số cách tiếp cận khái niệm “năng lực” trong giáo dục. Tạp chí Giáo dục, 2, 24-28.

Nguyễn Văn Biên (2016). Đề xuất khung năng lực và định hướng dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 61(8B), 11-22. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2016-0154

Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thị Vân Anh, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Tố Khuyên (2020). Xây dựng công cụ đánh giá năng lực sáng tạo thiết kế kĩ thuật trong giáo dục STEM. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học giáo dục, 65(1), 151-162. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2020-0015

OECD (2003). PISA 2003 Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills. OECD Publishing.

Phạm Thị Kim Anh (2020). Khung năng lực dạy học của giáo viên trẻ ở trung học phổ thông theo yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội: Khoa học giáo dục, 65(1), 64-73.

Roelofs, E., & Sanders, P. (2007). Towards a Framework for Assessing Teacher Competence. European Journal of Vocational Training, 40(1), 123-139.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM Education, STEMmania. The Technology Teacher, 20, 20-26.

Song, M. (2017). Teaching integrated STEM in Korea: Structure of teacher competence. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 2(4), 61-72.

Thakur, A., & Shekhawat, M. (2014). The study of different components of teacher competencies and their effectiveness on student performance. International Journal of Engineering Research and Technology, 3(7), 1426-1428.

Trần Bá Hoành (2010). Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Khánh Đức (2012). Năng lực và năng lực nghề nghiệp. Tạp chí Giáo dục, 283, 23-26.

Tremblay, D. (2002). The Competency-Based Approach: Helping learners become autonomous. Adult Education-A Lifelong Journey.

Vargas, Z. F. (2004). 40 Questions on Labour Competency. CINTERFOR/ILO.

Vũ Xuân Hùng (2016). Về hệ thống năng lực dạy học của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tiếp cận năng lực thực hiện. Tạp chí Khoa học dạy nghề, 30, 1-6.

Weinert, F. E. (2001). Vergleichende leistungsmessung in schulen-eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In Leistungsmessungen in schulen (pp. 17-32). Beltz.

Xavier Roegiers (Đào Trọng Khang, Nguyễn Ngọc Nhị dịch) (1996). Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường. NXB Giáo dục.

Yu, J. H., Luo, Y., Sun, Y., & Strobel, J. (2012). A conceptual K-6 teacher competency model for teaching engineering. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 56, 243-252.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Vũ , T. T., & Lê , T. T. H. (2024). Tổng quan các nghiên cứu về năng lực dạy học của giáo viên trong giáo dục STEM. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 116–121. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1182

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả