Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc tế trong các trường đại học của Việt Nam

Các tác giả

  • Trịnh Thị Phương Thảo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Vũ Thế Anh Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Công bố khoa học quốc tế của Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Điều này có được do Chính phủ đã có các chính sách khuyến khích xuất bản quốc tế. Bên cạnh đó, các trường đại học Việt Nam cũng có cơ chế riêng để khuyến khích nghiên cứu khoa học và thúc đẩy công bố khoa học theo hướng tiếp cận quốc tế. Bài báo này trình bày tổng quan về các chính sách hỗ trợ các nhà khoa học xuất bản trong thời gian gần đây.

Tài liệu tham khảo

Chính phủ (1993). Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Phenikaa. n.d. “Tầm nhìn - Sứ mệnh.” Retrieved November 15, 2020 (https://phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/vn/tam-nhin-su-menh).

Đại học Quốc gia Hà Nội (2015a). Quyết định số 155/QĐ-ĐHQGHN ngày 09/01/2015 ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020.

Đại học Quốc gia Hà Nội (2015b). Quyết định số 268/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2017 ban hành quy định quản lí hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội (2017a). Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/6/2017 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội (2017b). Quyết định số 4045/-ĐHQGHN ngày 18/10/2017 về việc công nhận nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyen H.T.L (2020). A Review of University Research Development in Vietnam from 1986 to 2019. Pp. 63-86 in In: Le Ha P., Ba Ngoc D. (eds) Higher Education in Market-Oriented Socialist Vietnam. International and Development Education. Palgrave Macmillan, Cham.

Thủ tướng Chính phủ (1994). Quyết định số 477-TTg ngày 05/9/1994 ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ (2011). Quyết định số 2133/QĐ-TTg ngày 01/12/2011 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (2017). Trường Đại học PHENIKAA công bố 8 nhóm nghiên cứu mạnh. Truy cập ngày 15/11/2020 tại https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/16039/truong-dai-hoc-phenikaa-cong-bo-8-nhom-nghien-cuu-manh.aspx.

Vuong, Quan‐Hoang (2019). The Harsh World of Publishing in Emerging Regions and Implications for Editors and Publishers: The Case of Vietnam”. Learned Publishing, 32(4), 314-324. DOI: 10.1002/leap.1255.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2021

Cách trích dẫn

Trịnh, T. P. T., & Vũ, T. A. (2021). Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc tế trong các trường đại học của Việt Nam . Tạp Chí Giáo dục, 493(1), 8–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/4

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>