Thiết kế tình huống dạy học chủ đề “Thống kê” (Đại số 10) gắn với bối cảnh thực ở các trường trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng

Các tác giả

  • Trịnh Thị Phương Thảo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Chu Hoàng Linh Trường Trung học phổ thông Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Tóm tắt

In the process of teaching in general and teaching Mathematics in particular, exploiting the practical context will help students gain experiences, promote their positivity, be proactive in learning, know how to solve problems and solve problems in life; contribute to preserving and promoting the national cultural identity for children in the trend of international integration. The article systematizes some basic theories on teaching Mathematics based on real contexts, gives orientations to build teaching situations with the topic “Statistics” (Algebra 10), on that basis proposing some teaching situations on the topic “Statistics” through exploiting the actual context in Cao Bang province. Teaching Mathematics based on real context not only creates conditions for students to acquire knowledge, but also helps them gain experiences, promote positivity, be proactive in learning, know how to solve problems in life.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT)

Bùi Văn Nghị, Nguyễn Tiến Trung (2013). Một số quan điểm về việc thiết kế tình huống dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông theo hướng nâng cao tính tích cực nhận thức của học sinh. Tạp chí Giáo dục, 312, 45-50.

Hà Xuân Thành (2017). Dạy học Toán ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống thực tiễn. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Ngô Vũ Thu Hằng (2016). Giáo dục dựa vào bối cảnh: Một cách tiếp cận giáo dục tiên tiến. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 32(3), 11-17.

Nguyễn Tiến Trung (2014). Thiết kế tình huống dạy học hình học ở trường trung học phổ thông theo hướng giúp học sinh kiến tạo tri thức. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Tiến Trung, Kim Anh Tuấn, Nguyễn Bảo Duy (2019). Vận dụng lí thuyết giáo dục toán học gắn với thực tiễn trong dạy học môn Toán. Tạp chí Giáo dục, 458, 37-44.

Nguyễn Thị Phương Hoa (2010). Sử dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy môn Giáo dục học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia, mã số 07.11.

Phạm Nguyễn Hồng Ngự (2020). Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh qua khai thác chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Phạm Thị Kim Châu (2019). Thiết kế tình huống học tập nhằm đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 447, 35-40.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019.

Trần Trung, Nguyễn Thị Dung (2020). Một số biện pháp dạy học đại số và giải tích 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 479, 8-12.

Đã Xuất bản

05.07.2021

Cách trích dẫn

Trịnh , T. P. T., & Chu , H. L. (2021). Thiết kế tình huống dạy học chủ đề “Thống kê” (Đại số 10) gắn với bối cảnh thực ở các trường trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng. Tạp Chí Giáo dục, 505(1), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/172

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>