Tích hợp giáo dục bảo vệ, phát huy giá trị văn hoá dân tộc trong bài học STEM chủ đề “các đường Conic” (Toán 10)

Các tác giả

  • Trịnh Thị Phương Thảo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

In the 2018 General Education Program, STEM education refers to promoting education in science, technology, engineering, and math while involving an interdisciplinary, quality and competency-based approach. The Math program focuses on applying mathematics to practice with a considerable proportion of time on experiential activities. This idea is the foundation for organizing STEM educational activities in teaching Mathematics. This article presents significant insights on designing STEM lessons when Math is the main subject, illustrated by some options for building STEM lessons on the topic of “conic lines” in Grade 10 Math program. Besides, the authors propose some measures to integrate education of national cultural values preservation and promotion in STEM lessons with the topic “conic lines”. Implementing such STEM lessons are believed to help develop students’ specialised competencies, and also provide many opportunities to form and promote their qualities, especially patriotism and responsibility.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020a). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Bộ GD-ĐT (2020b). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Ha, C. T., Thao, T. T. P., Trung, N. T., Huong, L. T. T., Dinh, N. Van, & Trung, T. (2020). A Bibliometric Review of Research on STEM Education in ASEAN: Science Mapping the Literature in Scopus Database, 2000 to 2019. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(10), em1889. https://doi.org/10.29333/ejmste/8500

Hoàng Thị Thanh, Nguyễn Thị Hương Lan (2021). Thiết kế bài toán hình học trung học cơ sở gắn với thực tiễn miền núi. Tạp chí khoa học, Trường Đại học Tây Bắc, 22, 67-72.

Huong, L. T. T., Tran, T., Phuong, T. T. T., Tuyet, T. L. T., Huy, H. Le, & Thi, T. V. (2021). Two Decades of STEM Education Research in Middle School: A Bibliometrics Analysis in Scopus Database (2000-2020). Education Sciences, 11(7), 353. https://doi.org/10.3390/educsci11070353

Nguyễn Ngọc Giang, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Thu Nga, Hà Như Mai (2022). Dạy học giải một số bài toán gắn với thực tiễn nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 9. Tạp chí Giáo dục, 22(24), 13-18.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2017). Lựa chọn nội dung giáo dục giá trị văn hóa dân tộc thiểu số cho học sinh dân tộc đáp ứng mục tiêu của chương trình mới. Tạp chí Khoa học giáo dục, 143, 92-96.

Tran, T., Nguyen, T.-T., & Trinh, T.-P.-T. (2020). Mathematics Teaching in Vietnam in the Context of Technological Advancement and the Need of Connecting to the Real World. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(3), 255-275. https://doi.org/10.26803/ijlter.19.3.14

Trung, N. T., Thao, T. T. P., & Trung, T. (2019). Realistic mathematics education (RME) and didactical situations in mathematics (DSM) in the context of education reform in Vietnam. Journal of Physics: Conference Series, 1340(1), 1-14. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1340/1/012032

Tải xuống

Đã Xuất bản

04.07.2023

Cách trích dẫn

Trịnh , T. P. T. (2023). Tích hợp giáo dục bảo vệ, phát huy giá trị văn hoá dân tộc trong bài học STEM chủ đề “các đường Conic” (Toán 10) . Tạp Chí Giáo dục, 23(13), 12–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/807

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>