Tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông gắn với bảo vệ, phát huy giá trị văn hoá dân tộc

Các tác giả

  • Trịnh Thị Phương Thảo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Bùi Thái Nam Trường THPT Tân Yên số 1, Bắc Giang
  • Nguyễn Như Vinh Học viện sáng tạo công nghệ Teky

Tóm tắt

STEM education is a teaching approach with the aim to equip students with scientific knowledge associated with their practical applications. Mathematics education also aims to develop key knowledge and skills, providing opportunities for students to experience and apply mathematics into real life. Mathematics education also helps to connect mathematical ideas, connect mathematics with real-world problems and other subjects, especially Science, Natural Sciences, Physics, Chemistry, Biology, Technology and Informatics, contributing to the implementation of STEM education. In this article, the authors present the organization of STEM educational activities (teaching Math with STEM lessons) in association with preservation and promotion of the national culture through a specific example. The implementation of STEM education activities in high schools associated with preservation and promotion of national cultural values not only helps develop specific competencies for students, but also offer many opportunities to form and promote their qualities, especially patriotism and the sense of responsibility.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020a). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Bộ GD-ĐT (2020b). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục.

Cao, T. H., Trinh, T. P. T., Nguyen, T. T., Le T. T. H., Ngo, V. D., & Tran, T. (2020). A Bibliometric Review of Research on STEM Education in ASEAN: Science Mapping the Literature in Scopus Database, 2000 to 2019. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(10), em1889. https://doi.org/10.29333/ejmste/8500

Le, T. T. H., Tran, T., Trinh, T. P. T., Le, T. T. T., Le, H. H., & Vu, T. T. (2021). Two Decades of STEM Education Research in Middle School: A Bibliometrics Analysis in Scopus Database (2000-2020). Education Sciences, 11(7), 353. https://doi.org/10.3390/educsci11070353

Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2017). Lựa chọn nội dung giáo dục giá trị văn hóa dân tộc thiểu số cho học sinh dân tộc đáp ứng mục tiêu của chương trình mới. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 143, 92-96.

Nguyễn Thị Thu Huyền (2019). Một số giá trị văn hóa truyền thống cần được giáo dục cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 24, 33-37.

Nguyen, T. T., Trinh, T. P. T., & Tran, T. (2019). Realistic mathematics education (RME) and didactical situations in mathematics (DSM) in the context of education reform in Vietnam. Journal of Physics: Conference Series, 1340(1), 1-14. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1340/1/012032

Tran, T., Nguyen, T.-T., & Trinh, T.-P.-T. (2020). Mathematics Teaching in Vietnam in the Context of Technological Advancement and the Need of Connecting to the Real World. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(3), 255-275. https://doi.org/10.26803/ijlter.19.3.14

Vũ Thị Thanh Minh (2021). Giáo dục bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, 10(4), 49-55.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.06.2023

Cách trích dẫn

Trịnh , T. P. T., Bùi , T. N., & Nguyễn , N. V. (2023). Tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông gắn với bảo vệ, phát huy giá trị văn hoá dân tộc. Tạp Chí Giáo dục, 23(12), 5–11. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/802

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>