Một số yếu tố ảnh hưởng đến công bố quốc tế của giảng viên các trường đại học ở việt nam

Các tác giả

  • Trịnh Thị Phương Thảo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Trần Hải Ngọc Trường Đại học Hà Tĩnh
  • Phan Thị Thanh Thảo Trường Đại học Thành Đô

Tóm tắt

This study aims to explore various factors influencing Vietnamese lecturers’ international publishing productivity. Our research data came from the questionnaires including the questions related to factors affecting international publications with 125 lecturers in different Vietnamese higher education institutions. The research results show that research skills and collaboration play an essential role in international academic publications in Vietnam. Besides, the working environment of lecturers also has a big impact on publishing productivity. This research provides some recommendations for education policymakers and university leaders to support lecturers and researchers in international publications.

Tài liệu tham khảo

NAFOSTED (2018). Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - 10 năm hình thành và phát triển. Truy cập tại: https://nafosted.gov.vn/quy-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-quoc-gia-10-nam-hinh-thanh-va-phat-trien/

Nguyen, H. T. L. (2020). A Review of University Research Development in Vietnam from 1986 to 2019. In In: Le Ha P., Ba Ngoc D. (eds) Higher Education in Market-Oriented Socialist Vietnam. International and Development Education. (63-86). Palgrave Macmillan, Cham.

Nguyễn, T. H. (2016). Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn: Nguyên nhân khó công bố quốc tế. Truy cập tại: https://tiasang.com.vn/-quan-ly-khoa-hoc/Nghien-cuu-KHXHNV-Nguyen-nhan-kho-cong-bo-quoc-te-10034

Nguyen, T. T. H., Pham, H., Vuong, Q., Cao, Q., Dinh, V., & Nguyen, D. D. (2020). The adoption of international publishing within Vietnamese academia from 1986 to 2020: A review. Learned Publishing, leap.1340. https://doi.org/10.1002/leap.1340

Trinh, T., Tran, T., Le, H., Nguyen, T., & Pham, H. (2020). Factors impacting international‐indexed publishing among Vietnamese educational researchers. Learned Publishing, 33(4), 419-429. https://doi.org/10.1002/leap.1323

Vuong, Q. H., Ho, T., Vuong, T. T., Napier, N. K., Pham, H. H., & Nguyen, H. (2017). Gender, age, research experience, leading role and academic productivity of Vietnamese researchers in the social sciences and humanities: Exploring a 2008-2017 Scopus dataset. European Science Editing, 43(3), 51-55. https://doi.org/10.20316/ESE.2017.43.006

Vuong, Q.-H., Napier, N. K., Ho, T. M., Nguyen, V. H., Vuong, T.-T., Pham, H. H., & Nguyen, H. K. T. (2019). Effects of work environment and collaboration on research productivity in Vietnamese social sciences: Evidence from 2008 to 2017 scopus data. Studies in Higher Education, 44(12), 2132-2147. https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1479845.

Đã Xuất bản

05.03.2021

Cách trích dẫn

Trịnh, T. P. T., Trần, H. N., & Phan, T. T. T. (2021). Một số yếu tố ảnh hưởng đến công bố quốc tế của giảng viên các trường đại học ở việt nam. Tạp Chí Giáo dục, 497(1), 48–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/72

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>