Tiến trình tổ chức dạy học kết hợp dựa trên học tập trải nghiệm cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hằng NCS. Viện Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt

Today, it’s a common trend in education to shift from knowledge transmission to learners’ competencies development, with manifold teaching methods and forms, to fulfil the needs of learning anytime, anywhere and lifelong learning. Blended learning based on experiential learning is one of the teaching approaches that satisfy the needs and goals of modern education. The article presents an overview of existing literature on Blended learning based on experiential learning, including: concept, characteristics and a proposed process of organizing Blended learning based on experiential learning within the disciplines of electrical and electronic technology and engineering, contributing to improving the quality of teaching specialized subjects and developing learners’ competencies.

Tài liệu tham khảo

Australian National Training Authority (2003). Blended Learning: learning new skills in Blending. Sydney: Australian National Training Authority.

Bates, A. T. (2015). Teaching in a digital age. Glokalde, 1(3), 71-82.

Davis, H. C., & Fill, K. (2007). Embedding blended learning in a university's teaching culture: Experiences and reflections. British Journal of Educational Technology, 38(5), 817-828.

Driscoll, M. (2002). Blended Learning: Let's Get Beyond the Hype. IBM Global Services.

Đặng Thành Hưng (2013). Kĩ năng dạy học và tiêu chí đánh giá. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 8, 5-9.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and Development. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Lê Huy Hoàng, Lê Xuân Quang (2011). E-Learning và ứng dụng trong dạy học. VVOB.

Trần Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Oanh (2020). Các nguyên tắc cơ bản để thiết kế khóa học ở đại học theo mô hình Blended learning hiệu quả. Tạp chí Giáo dục, 447, 18-22.

Trịnh Thu Huyền (2020). Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của David Kolb trong giảng dạy học phần “Giáo dục môi trường” cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 193-196.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21.12.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. (2022). Tiến trình tổ chức dạy học kết hợp dựa trên học tập trải nghiệm cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử. Tạp Chí Giáo dục, 22(16), 29–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/506

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả