Thực trạng triển khai giáo dục STEM tại các trường tiểu học thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Lê Thị Xinh Nghiên cứu sinh Khoá 2022-2025 Giáo dục học, Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đỗ Đình Thái Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

To prepare the human resources to meet the requirements of the Fourth Industrial Revolution, STEM education is included in the general education curriculum in many countries around the world. In Vietnam, the Ministry of Education and Training has been implementing STEM education for the secondary curriculum for many years and is currently promoting STEM education for the primary curriculum. However, the current situation shows that effective STEM education implementation in primary schools is an important issue that requires research. We conducted a survey on and analyzed the perception of STEM education of primary school administrators and teachers in Thu Duc City before and after being trained on certain basic principles of STEM education. From the survey results, propose solutions to implement STEM education in a way that is effective and suitable for teaching conditions in primary schools in Thu Duc city, Ho Chi Minh City.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2023). Công văn số 909/BGDĐT-GDTH ngày 08/3/2023 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học.

Bùi Văn Hồng, Lê Thị Mỹ Nga (2019). Dạy học chủ đề STEM cho học sinh lớp 4 tại Trường Tiểu học Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Thiết bị giáo dục, 202, 23-26.

Hasanah, U., & Tsutaoka, T. (2019). An outline of worldwide barriers in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 8(2), 193-200.

Huỳnh Ngọc Thanh (2018). Toán tuyển sinh 10 với các đề Toán thực tế. NXB Đại học Sư phạm.

Huỳnh Ngọc Thanh (2019). Trải nghiệm với STEM. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ladbury, A. (2021). How to promote STEM education at your primary school. The Headteacher. https://www.theheadteacher.com/attainment-and-assessment/teaching-practice/how-to-promote-stem-at-your-school

Nguyễn Thị Nga, Tăng Minh Dũng, Vũ Như Thư Hương, Lê Thái Bảo Thiên Trung, Nguyễn Lâm Hữu Phước (2020). Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở bậc tiểu học. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải (2019). Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Prinsley, R., & Johnston, E. (2015). Transforming STEM teaching in Australian primary schools: everybody’s business. Canberra, Australia: Australian Government, Office of the Chief Scientist.

Sở GD-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh (2022). Công văn số 3159/SGDĐT-GDTH ngày 07/09/2022 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023.

Tsupros, N., Kohler, R. & Hallinen, J. (2009). STEM education: A project to identify the missing components, in Intermediate - Unit 1: Center for STEM Education and Leonard Gelfand Center for Service Learning and Outreach 2009. Pennsylvania, USA: Carnegie Mellon University.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. X., & Đỗ , Đình T. (2023). Thực trạng triển khai giáo dục STEM tại các trường tiểu học thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 225–229. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1013

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả