Một số biện pháp xây dựng bài toán kinh tế trong dạy học chủ đề “Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn” (Toán 10)

Các tác giả

  • Phạm Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Đinh Mai Phương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Nguyễn Thu Phương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Nguyễn Đình Việt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt

The 2018 General Education Curriculum for Mathematics strongly encourages the application of Mathematics in practice, contributing to highlighting the role of mathematics in many different fields, including economics through integrating and solving economic problems in mathematical topics. The study proposes the principles and methods to design economics-related Math problems in teaching the topic “Two variable first degree Inequalities” (Math 10); and provide guidelines to exploit economic problems when teaching this topic in order to support high school math teachers in the direction of developing students' competence and quality. The directions of using economics-related Math problems are not completely independent from each other; therefore, teachers are advised to reasonably combine these orientations to improve teaching effectiveness.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Đức Thái, Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân (2021). Toán 10 (tập 1) (Cánh diều). NXB Đại học Sư phạm.

Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Hùng Quang, Kiều Đức Thành (2000). Phương pháp dạy học Toán. NXB Giáo dục Việt Nam.

Hà Huy Khoái, Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng, Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng (2021). Đại số 10 (tập 1) (Kết nối tri thức với cuộc sống). NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Đình Hóa (2006). Quy hoạch tuyến tính. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Thị Thu Hà (2018). Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình cho học sinh lớp 10. Khóa luận tốt nghiệp Đại học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Polya, G. (1975). Sáng tạo toán học. NXB Giáo dục.

Trần Nam Dũng, Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thu Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy (2021). Toán 10 (tập 1) (Chân trời sáng tạo). NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Việt Cường, Nguyễn Ngọc Trang, Nguyễn Phúc Binh (2014). Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học môn Toán cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 325, 44-46; 53.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.03.2023

Cách trích dẫn

Phạm , T. H. H., Đinh , M. P., Nguyễn , T. P., & Nguyễn , Đình V. (2023). Một số biện pháp xây dựng bài toán kinh tế trong dạy học chủ đề “Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn” (Toán 10) . Tạp Chí Giáo dục, 23(6), 7–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/669

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả