Thiết kế hoạt động học tập trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông gắn với định hướng nghề

Các tác giả

  • Phạm Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Phạm Thế Quân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt

Learning activities are specific human activities aimed at acquiring new knowledge, skills and techniques. Learning activities of students in teaching Maths is cognitive activities and self-learning activities. The paper proposes the process of designing Math learning activities in high school associated with career orientation and provides an illustrative example. The design of learning activities in Mathematics in secondary schools associated with career orientation not only highlights the role of Mathematics in practice, contributes to the development of students' qualities and abilities, but also helps them to have more opportunities to learn about occupations, job requirements for employees and prospects for career development. However, when designing these learning activities, teachers need to pay attention to students' career interests, and at the same time ensure that they are fit and do not overload when performing learning tasks.

Tài liệu tham khảo

Anvar, N., Pavel M. (2017). Introducing Learning Creative Mathematical Activity for Students in Extra Mathematics Teaching. Print version ISSN 0103-636X, On-line version ISSN 1980-4415, Bolema 31(58) Riolaro Aug. https://doi.org/10.1590/1980-4415v31n58a06.

Bộ GD-ĐT (2013). Tài liệu tập huấn đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2018).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2018).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đào Tam (2011). Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trung học phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đặng Thị Dạ Thủy, Phan Thị Hồng Liên (2018). Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh tự học trong dạy học Sinh học 6. Tạp chí Giáo dục, 423, 48-51.

Hoàng Lê Minh (2014). Hợp tác trong dạy học môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Mạnh Hưởng (2017). Thiết kế hoạt động dạy - học môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tạp chí Giáo dục, 411, 17-19.

Phạm Thị Hồng Hạnh (2019). Dạy học phân hóa môn Toán ở trung học phổ thông gắn với định hướng nghề. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 14, 49-54.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed - ability classrooms. Association for supervision and curriculum development. Alexandria, VA22311-1714 USA.

Đã Xuất bản

20.05.2021

Cách trích dẫn

Phạm , T. H. H., & Phạm , T. Q. (2021). Thiết kế hoạt động học tập trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông gắn với định hướng nghề . Tạp Chí Giáo dục, 502(2), 27–31. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/132

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả