Dạy học theo dự án chủ đề “tích phân” gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Các tác giả

  • Phạm Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Phạm Thế Quân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt

Integral takes up a lot of time for teaching in the 12th grade curriculum. Moreover, integral also has many applications in life. This article presents the suggestion on project-based teaching of Integral associated with career orientation, find out the relationship between knowledge in the topic of Integral with knowledge of some occupations in society, then propose the process of project-based teaching  on the topic of Integral associated with career orientation with a view to improving effectiveness in teaching Mathematics and at the same time helping students in grade 12 have more scientific bases to choose a career that suits their interests, abilities, aspirations, and strengths.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Đỗ Hương Trà (2016). Dạy học vật lí gắn với định hướng nghiệp: cơ hội và thách thức. Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thị Kiều Nhi, Nguyễn Trương Trưởng (2020). Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học “Lập trình hướng đối tượng” cho sinh viên cao đẳng nghề Tin học ứng dụng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Tạp chí Giáo dục, 474, 43-47.

Lê Văn Hồng (2018). Tính hiệu quả của dạy học theo dự án so với dạy học theo phương pháp truyền thống trong đào tạo sinh viên ngành công nghệ kĩ thuật cơ điện tử ở các trường đại học sư phạm kĩ thuật. Tạp chí Giáo dục, 437, 50-63.

Linh Mai (lược dịch) (2020). Nắm bắt cơ hội đầu tư vào ngành Dệt may Việt Nam. Truy cập tại: https://vietnamreport.net.vn/Nam-bat-co-hoi-dau-tu-vao-nganh-det-may-Viet-Nam-9248-1006.html.

Nguyễn Danh Nam (2015). Quy trình mô hình hóa trong dạy học Toán. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia: Nghiên cứu Giáo dục, 31(3), 1-10.

Nguyễn Ngọc Bích, Vũ Quang Hưng (2018). Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học chương “Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng” (Hình học 10). Tạp chí Giáo dục, 436, 34-39.

Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2011). Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học. Truy cập tại: https://www.academia.edu/10281544.

Phạm Mai Dung (2019). Một số ứng dụng của phép toán Tích phân trong nghề dệt may. Truy cập tại: http://hict.edu.vn/

khoa-hoc-co-ban/mot-so-ung-dung-cua-phep-toan-tich-phan-trong-nganh-det-may.htm.

Phạm Tất Dong (chủ biên), Phạm Huy Thụ, Nguyễn Minh An (1987). Giáo trình công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông. NXB Giáo dục.

Phạm Vân Ngọc (2012). Tổ chức dạy học dự án với nội dung nghề nghiệp trong dạy học Vật lí 10 nâng cao. Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trần Thị Hoàng Yến (2012). Vận dụng dạy học theo dự án trong môn Xác suất và thống kê ở trường đại học. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trần Trung, Trần Việt Cường (2015). Tiếp cận hiện đại trong rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên ngành Toán ở trường đại học. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Văn Hạo (tổng chủ biên), Vũ Tuấn (chủ biên), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất (2009). Giải tích 12. NXB Giáo dục Việt Nam.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình (2018). Kế hoạch số 50/KH-NTB ngày 28/9/2018 về giáo dục hướng nghiệp năm học 2018-2019.

Đã Xuất bản

05.05.2021

Cách trích dẫn

Phạm , T. H. H., & Phạm , T. Q. (2021). Dạy học theo dự án chủ đề “tích phân” gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 501(1), 12–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/117

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả