Những nghiên cứu về mô hình, khung đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường phổ thông

Các tác giả

  • Nguyễn Duy Long Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Xuân An Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Vũ Thị Phương Thảo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Environmental protection educational activities in high schools are carried out based on the specific educational program and action plans of each school and actual local conditions. However, the practical problem is how to evaluate the effectiveness of environmental education activities in each high school. In other words, how can managers at all levels, teaching staff, educators and other stakeholders determine the current situation of environmental education activities. The evaluation of school programs is a very important activity to improve the quality and effectiveness of the environmental education program (Thomson et al., 2003). Within the scope of the article, we review studies on models and frameworks to evaluate the effectiveness of environmental education activities in high schools in Vietnam and internationally; from which educators can proceed to develop a toolkit to assess progress towards the goals of the environmental education program in Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Anderson, K. C., Stern, M. J., Powell, R. B., Dayer, A. A., & Archibald, T. G. (2022). A culturally responsive evaluation framework and its application in environmental education. Evaluation and Program Planning, 92, 102073. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2022.102073

Ardoin, N. M., Bowers, A. W., Roth, N. W., & Holthuis, N. (2018). Environmental education and K-12 student outcomes: A review and analysis of research. The Journal of Environmental Education, 49(1), 1-17. https://doi.org/10.1080/00958964.2017.1366155

Birnbaum, M., & Crohn, K. (2010). Challenges in evaluation of environmental education programs and policies. Evaluation and Program Planning, 33(2), 155-204.

Bourke, N., Buskist, C., & Herron, J. (2014). Residential environmental education center program evaluation: An ongoing challenge. Applied Environmental Education & Communication, 13(2), 83-90. https://doi.org/10.1080/1533015X.2014.944632

Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hoài Thương (2020). Đánh giá hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non trên địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, 34, 55-67.

Carman, J. G., & Fredericks, K. A. (2008). Nonprofits and evaluation: Empirical evidence from the field. New Directions for Evaluation, 2008(119), 51-71. https://doi.org/10.1002/ev.268

Crohn, K., & Birnbaum, M. (2010). Environmental education evaluation: Time to reflect, time for change. Evaluation and Program Planning, 33(2), 155-158. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2009.07.004

Dương Thị Kim Oanh, Lê Na (2012). Một số biện pháp giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tạp chí Giáo dục, 285, 16-18.

Ernst, J. (2005). A formative evaluation of the Prairie Science Class. Journal of Interpretation Research, 10(1), 9-29. https://doi.org/10.1177/109258720501000102

Frierson, H. T., Hood, S., & Hughes, G. B. (2002). Strategies that address culturally-responsive evaluation. In Westat, J. F. (Ed.), The 2002 user friendly handbook for project evaluation (pp. 63-73). Arlington, VA: National Science Foundation.

Granit-Dgani, D., Kaplan, A., & Flum, H. (2017). Theory-based assessment in environmental education: a tool for formative evaluation. Environmental Education Research, 23(2), 269-299. https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1144172

Greene, J. C. (2010). Serving the public good. Evaluation and Program Planning, 33(2), 197-200. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2009.07.013

Hoole, E., & Patterson, T. E. (2008). Voices from the field: Evaluation as part of a learning culture. New Directions for Evaluation, 2008(119), 93-113. https://doi.org/10.1002/ev.270

House, E. R. (1990). Methodology and justice. New Directions for Program Evaluation, 1990(45), 23-36. https://doi.org/10.1002/ev.1539

Nguyễn Dược (1986). Giáo dục bảo vệ mô trường trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục.

Nguyễn Hồng Thuận (2018). Phát triển năng lực bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở qua trải nghiệm. Tạp chí Khoa học giáo dục, 10, 66-70.

Nguyễn Khánh Huyền (2019). Biện pháp phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng trong giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 284-288.

Nguyễn Phi Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hằng (1994). Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục.

Nguyễn Thị Bích Hiền, Hoàng Danh Chiến (2016). Tích hợp nhiệm vụ giáo dục ý thức môi trường cho học sinh thông qua việc dạy học môn Hóa học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 378, 47-49; 59.

Patton, M. Q. (2003). Utilization-Focused Evaluation. In Kellaghan, T., & Stufflebeam, D. L. (eds) International Handbook of Educational Evaluation. Kluwer International Handbooks of Education. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_15

Phạm Thị Phương Anh (2017). Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học phần Di truyền học. Tạp chí Giáo dục, 411, 41-44; 49.

Powell, R. B., Stern, M. J., & Ardoin, N. (2006). A sustainable evaluation framework and its application. Applied Environmental Education and Communication, 5(4), 231-241. https://doi.org/10.1080/15330150601059290

Quốc hội (2020). Luật Bảo vệ môi trường. Luật số 72/2020/QH14, ban hành ngày 17/11/2020.

Rush, B., & Ogborne, A. (1991). Program logic models: expanding their role and structure for program planning and evaluation. The Canadian Journal of Program Evaluation, 6(2), 95-106. https://doi.org/10.3138/cjpe.6.005

Scriven, M. (2008). A summative evaluation of RCT methodology: An alternative approach to causal research. Journal of Multidisciplinary Evaluation, 5(9), 11-24. https://doi.org/10.56645/jmde.v5i9.160

Stake, R.E. (1983). Program Evaluation, Particularly Responsive Evaluation. In Evaluation Models: Evaluation in Education and Human Services. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-009-6669-7_17

Stern, M. J., Powell, R. B., & Hill, D. (2014). Environmental education program evaluation in the new millennium: What do we measure and what have we learned?. Environmental Education Research, 20(5), 581-611. https://doi.org/10.1080/13504622.2013.838749

Tạ Thị Kim Nhung (2013). Thực trạng giáo dục bảo vệ môi trường ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Huế. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, 2(26), 104-112.

Thomson, G., Hoffman, J., & Staniforth, S. (2003). Measuring the success of environmental education programs. Ottawa: Canadian Parks and Wilderness Society and Sierra Club of Canada.

Trịnh Thị Hương, Lữ Hùng Minh (2022). Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 58(1C), 226-234. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.025

Trương Xuân Cảnh (2018). Thực trạng công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2017 và định hướng giải pháp đến năm 2025. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện, mã số: B2018-VKG-08MT, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

UNESCO, UNEP (1977). The Tbilisi Declaration. Intergovernmental Conference on Environmental Education.

Võ Anh Kiệt, Phạm Thị Thanh Trang, Trần Quang Bình, Trần Đình Quân (2019). Khảo sát thái độ đối với các vấn đề môi trường của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, 18(2), 99-109.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.08.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , D. L., Nguyễn, . X. A., & Vũ , T. P. T. (2023). Những nghiên cứu về mô hình, khung đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 23(16), 34–39. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/848

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả