Tìm hiểu về chuẩn trong chương trình các môn khoa học xã hội cấp tiểu học ở một số nước

Các tác giả

  • Nguyễn Hồng Liên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Vũ Thị Phương Thảo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Phan Thanh Hà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Ngọc Yến Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Bùi Việt Hùng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Nguyễn Thị Thương Trường Tiểu học Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Tóm tắt

Developing standards-based curriculum has become a growing trend in the world. In Vietnam, following the Introduction of the 2018 general education program, in order to contribute to the effective implementation of the program, the development of assessment standards was introduced. This article presents the curriculums of subjects in the field of social sciences in some states and countries (USA, Australia, Canada). The article contributes to clarifying and demonstrating standards in those curriculums. Although the expression of standards and levels of standards are not uniform across programs, the research results also provide suggestions for the development of assessment standards for curriculums in the social sciences at Vietnamese primary schools.

Tài liệu tham khảo

Cambridge (2017). Standards in education. https://www.cambridgeinternational.org/images/271196-standards-in-education.pdf

Hamilton, L. S., Stecher, B. M., & Yuan, K. (2012). Standards-Based Accountability in the United States. Education Inquiry, 3(2), 149-170. https://doi.org/10.3402/edui.v3i2.22025

Kendall, J. S. (2001). A Technical Guide for Revising or Developing Standards and Benchmarks. Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC. https://eric.ed.gov/?id=ED457198

Kendall, J. S., Ryan, S. E., & Richardson, A. T. (2005). The systematic identification of performance standards. McREL. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED486632.pdf

NAGB (2020). Achievement levels procedures manual. Retrieved from https://www.nagb.gov/content/dam/nagb/en/documents/naep/Achievement-Levels-Procedures-Manual.pdf

NEAP (2017). National Assessment of Educational Progress, NCES handbook of survey methods. https://nces.ed.gov/statprog/handbook/pdf/naep.pdf

NAEP (2020). The NAEP U.S. History Achievement Level Details. Retrieved from https://nces.ed.gov/nationsreportcard/ushistory/achieve.aspx

Ontario Ministry of Education (2018). The Ontario Curriculum: Social Studies Grades 1 to 6, History and Geography Grades 7 and 8. Queen's Printer for Ontario. https://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/social-studies-history-geography-2018.pdf

OSPI (2018). Social Studies in Washington State: Dig Deep - Grade 4. OSPI-Developed Assessment. Office of Superintendent of Public Instruction, WA. https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/socialstudies/assessments/elementary/elemhistory-digdeep-cba.pdf

QCAA (2019). Year 5 standards elaborations - Australian Curriculum: Humanities and Social Sciences (HASS). https://www.qcaa.qld.edu.au/downloads/aciq/humanities-and-social-sciences/p-6-hass/assessment/ac_hass_yr05_se.pdf

Reigeluth, C. M. (1997). Educational standards. Phi Delta Kappan, 79(3), 202-206.

Rutherford, D. J., & Boehm, R. G. (2004). Round two: Standards writing and implementation in the social studies. The Social Studies, 95(6), 231-238. https://doi.org/10.3200/TSSS.95.6.231-238

Washington Office of Superintendent of Public Instruction (2019). Social Learning Standards. https://www.k12.wa.us/

sites/default/files/public/socialstudies/standards/OSPI_SocStudies_Standards_2019.pdf

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , H. L., Vũ , T. P. T., Phan , T. H., Nguyễn , N. Y., Bùi , V. H., & Nguyễn , T. T. (2023). Tìm hiểu về chuẩn trong chương trình các môn khoa học xã hội cấp tiểu học ở một số nước. Tạp Chí Giáo dục, 23(18), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/959

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả