Vận dụng mô hình TPACK trong dạy học mạch nội dung “Chất và sự biến đổi của chất” (Khoa học tự nhiên 6) thông qua thiết kế sách điện tử

Các tác giả

  • Vũ Phương Liên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đặng Thị Thu Phương Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tóm tắt

In the development trend of society, the role of technology is mentioned as an effective support tool in teaching today. TPACK model is an integration of content knowledge (CK) elements including scientific concepts and theories, through natural inquiry discovery to show the essential relationship; the elements of technological knowledge (TK) mentioned in this model are application software, exploitation of e-learning materials or e-books, integrated softwares, etc., which show the interaction with learner; Pedagogical knowledge (PK) elements include knowledge of techniques or methods used in the classroom, using technology and media to design learning tasks/activities in a logical and scientific sequence based on the 5E teaching model. The article presents some theoretical issues about applying the TPACK model in the design and use of e-books and illustrates the application of the TPACK model in teaching the content circuit “ Matter and Its Transformations” in Natural Science 6 through the design of an e-book. This teaching process promotes effective teaching, creates excitement and motivation for learners and gives learners the opportunity to experience knowledge and skills with just simple operations.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bybee W. R. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness. Office of Science Education National Institutes of Health, BSCS, Colorado Springs.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Cakır, N. K. (2017). Effect of 5E Learning Model on Academic Achievement, Attitude and Science Process Skills: Meta-analysis Study. Journal of Education and Training Studies (Vol. 5, No. 11). Published by Redfame Publishing. https://doi.org/10.11114/jets.v5i11.2649

Nguyễn Hữu Lễ (2017). Sách điện tử và vấn đề phát triển sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 414, 50-52; 56.

Pwc (2014). The Future of eBooks. https://www.pwc.com/

Phạm Thị Bích Đào, Vũ Thị Minh Nguyệt (2016). Vận dụng mô hình 5E thiết kế chủ đề tích hợp liên môn trong tài liệu học tập môn khoa học tự nhiên nhằm phát triển năng lực học sinh. Tạp chí Khoa học giáo dục, 131, 61-66.

Senan, D. C. (2013). Infusing BSCS 5e instructional model with multimedia: A promising approach to develop 21st. Journal on School Educational Technology, 9(2), 1-7.

Vũ Phương Liên, Trần Thị Thu Phương (2022). Dạy học phần “Hợp chất chứa nitrogen” - Hóa học 12 theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 12, 42-48.

Woody, W. D., Daniel, D. B., & Baker, C. A. (2010). E-books or textbooks: Students prefer textbooks. Computers & Education, 55, 945-948.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Vũ, P. L., & Đặng , T. T. P. (2023). Vận dụng mô hình TPACK trong dạy học mạch nội dung “Chất và sự biến đổi của chất” (Khoa học tự nhiên 6) thông qua thiết kế sách điện tử. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 133–138. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/887

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả