Ảnh hưởng của đánh giá quá trình đến năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học Vinh

Các tác giả

  • Lê Thái Hưng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Vũ Phương Liên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hương Trà Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

Formative assessment is part of the teaching process and is seen as a way to motivate learners to be effective and have an immediate impact on the learning process. The paper analyzes the effect of formative assessment on self-study competency through surveying and regression analysis based on five process evaluation strategies (Leahy et al., 2005). The participants are 342 students of Vinh University. The results show that formative assessment activities and students' sense of assessment effectiveness positively influences students' competencies, specially guided self-study competency.

Tài liệu tham khảo

Cauley, K. M. & McMillan, J. H. (2010). Formative assessment techniques to support student motivation and achievement. The Clearing House, 83(1).

Đào Thị Oanh (2015). Một số phương pháp, kĩ thuật đánh giá quá trình trên lớp học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số 372, tr 11-14.

Ian Clark (2013). Efficacy of Formative Classroom Assessments in Theory and Practice. University of Washington.

Jenkins, C. E. (2010). The Relationship Between Formative Assessment and Student Engagement at Walters State Community College. Department of Educational Leadership And Policy Analysis East Tennessee State University.

Joshua William Ruland (2010). The impact of using formative assessment attributes in daily instruction on student affect. Loyola University Chicago.

Kerry Patrick Clark (2013). The effects of formative assessment instructional practices on student academic growth and achievement. Northern Arizona University.

Leahy, S., Lyon, C., Thompson, M. & Wiliam, D. (2005). Classroom Assessment: Minute by Minute, Day by Day In classrooms that use assessment to support learning, teachers continually adapt instruction to meet student needs. Assessment to Promote Learning, 63(3), 19-24.

Lê Thái Hưng, Hà Vũ Hoàng (2020). Ảnh hưởng của đánh giá quá trình lên đông cơ học tập trong dạy học kết hợp. Tạp chí Giáo dục, số 490, tr 14-18.

Nguyễn Cảnh Toàn (2009). Tự học như thế nào cho tốt. NXB Tổng hợp.

Philip Candy C. (1991). Self-Direction for Lifelong Learning. San Francisco: Jossey-Bass.

Đã Xuất bản

05.04.2021

Cách trích dẫn

Lê, T. H., Vũ, P. L., & Nguyễn, T. H. T. (2021). Ảnh hưởng của đánh giá quá trình đến năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học Vinh . Tạp Chí Giáo dục, 499(1), 48–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/99

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>