Sử dụng sách điện tử 3D ook trong dạy học mạch nội dung “Chất và sự biến đổi của chất” (Khoa học tự nhiên 6) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

Các tác giả

  • Vũ Phương Liên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Dương Khánh Linh Trường THCS-THPT Newton, Hà Nội

Tóm tắt

In the context of an increasingly developing society, the comprehensive renovation of education is a top priority. Investing in education offers new breakthroughs that help students develop to their fullest potential while promoting skills and creative thinking. Innovating learning forms and methods helps develop students' self-study competence, helping them to maximize their learning and apply knowledge in practice. Self-study competence plays an important role in the acquisition of knowledge by students. Students actively explore the world, apply it to practice, and deepen their knowledge. The paper researches on the use of e-books designed on 3D MozaBook software in teaching the content “Substance and substance change” (Natural Science 6) to develop students’ self-study competence through the application of 5E teaching model. Through the research, the author's team pointed out the importance of developing students’ self-study competence and using e-books to help students develop that competence.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bybee, R., Taylor, J., Gardner, A., Van, P., Carlson, J., Westbrook, A., Landes, N., Spiegel, S., Stuhlsatz, M., Ellis, A., Thomas, H., Bloom, M., Moran, R., Getty, S., & Knapp, N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness. A Report Prepared for the Office of Science Education.

Lê Công Triêm (2001). Bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên đại học. Tạp chí Giáo dục, 8, 20-22.

Mai Thị Yến Dung (2018). Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Hóa học lớp 11 trung học phổ thông. Luận văn thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học Hoá học, Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Nguyen, X. T., & Huynh, G. B. (2018). Building the academic dynamics for students to develop self-learning capacity in module chemistry at Medical College. World Journal of Chemical Education, 6(4), 200-203.

Nguyễn Văn Đại (2022). Vận dụng mô hình Blended learning trong dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phạm Thị Bích Đào, Nguyễn Thị Thanh (2019). So sánh nội dung và yêu cầu cần đạt của chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất” trong Chương trình môn Khoa học tự nhiên năm 2018 với Chương trình môn Hoá học cấp trung học cơ sở năm 2006. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 21, 65-70.

Trịnh Quốc Lập (2008). Phát triển năng lực tự học trong hoàn cảnh Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 10, 169-176.

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học giáo dục (n.d.). MoazaBook một nền tảng dạy và học thông minh trong thời đại Giáo dục số. Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vũ Cẩm Hương (2020). Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học Hoá học Hữu cơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Vũ Phương Liên, Trần Thị Thu Phương (2022). Dạy học phần “Hợp chất chứa nitrogen” - Hoá học 12 theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hoá học cho học sinh. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 18(12), 42-48.

Vũ Trường An (2022). Phân tích một số mô hình “Học tập tự điều chỉnh”. Tạp chí Giáo dục, 22(13), 7-13.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Vũ , P. L., & Dương , K. L. (2023). Sử dụng sách điện tử 3D ook trong dạy học mạch nội dung “Chất và sự biến đổi của chất” (Khoa học tự nhiên 6) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 149–154. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/997

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả