Vận dụng quy trình thiết kế kĩ thuật trong dạy học môn Toán ở tiểu học theo định hướng giáo dục STEM

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Lê Thu Phương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Nguyễn Thị Duyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Lê Thị Nguyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt

STEM education is an interdisciplinary learning approach oriented right from the elementary level in the 2018 General Education Program to contribute to the formation and development of student qualities and competences. In particular, the Math program is built based on the perspective of focusing on application, linking with practice or other subjects, especially linking with subjects to improve STEM education. The article presents STEM education, applying the technical design process in teaching Mathematics according to STEM education orientation, specifically in “Đèn kéo quân” lesson (Grade 5). Research results help teachers understand the importance of technical design in STEM education; is a necessary activity for students to have the opportunity to self-study, do their own work, self-evaluate, and thereby understanding the nature of STEM scientific knowledge, connecting that knowledge in solving practical problems; contribute to the development of qualities, general competences and mathematical competences.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Tài liệu tập huấn triển khai thực hiện thí điểm giáo dục STEM theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2023). Công văn số 909/BGDĐT-GDTH ngày 08/3/2023 về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học.

Jolly, A. (2017). STEM by design: strategies and activities for grades 4-8. Taylor & Francis.

Lê Huy Hoàng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thu Trang (tổng chủ biên), Vũ Như Thư Hương, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Lâm Hữu Phước, Đinh Thị Xuân Thảo, Phạm Thị Bình, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Lê Hải Mỹ Ngân (2022). Giáo dục STEM hình thành sáng tạo (tập 1, 2, 3, 4). NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Nga (chủ biên), Tăng Minh Dũng, Vũ Như Thư Hương, Lê Thái Bảo Thiên Trung, Nguyễn Lâm Hữu Phước (2020). Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở bậc tiểu học. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD-ĐT (2022). Dự án STEM Kiss. https://stemtieuhoc.edu.vn

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H., Lê , T. P., Nguyễn , T. D., & Lê , T. N. (2024). Vận dụng quy trình thiết kế kĩ thuật trong dạy học môn Toán ở tiểu học theo định hướng giáo dục STEM. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 27–32. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1678

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>