Tác động của chính sách học phí đến hoạt động tuyển sinh của các trường sư phạm

Các tác giả

  • Lê Thanh Huyền Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trịnh Văn Minh Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

The tuition policy for pedagogical students is a specific policy that has been implemented for more than 20 years in Vietnam. After adjustment, the tuition policy we mention in the article is the tuition exemption policy and the tuition and living expense support policy (Decree 116). The research results present the perceptions of managers, lecturers, students and alumni at pedagogical colleges about the impact of tuition policies on enrollment activities. In addition, the article also points out the impact of the tuition exemption policy for alumni and Decree 116 on the student group in terms of: Number of students registering to take the entrance exam to pedagogical schools; Pedagogy is the priority choice of students when taking university entrance exams/admissions. The article will be the premise for more specific and detailed assessments of the impact of Decree 116 on the enrollment activities of pedagogical schools, from which appropriate acquisitions and adjustments can be made to attract students. good students as well as improve the quality of training for this important industry group.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (1996). Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) ngày 24/12/1996 về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000.

Chính phủ (2015). Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Chính phủ (2020a). Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Chính phủ (2020b). Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức.

Chính phủ (2020c). Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Chính phủ (2021). Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1990). Quyết định số 253/CT ngày 07/7/1990 về bổ sung quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên các trường sư phạm và học sinh, sinh viên miền núi.

Đặng Quốc Bảo, Bùi Việt Phú, Phạm Minh Giản, Phạm Minh Xuân (2017). Đổi mới, cải cách giáo dục ở Việt Nam và nhân tố quản lí trong tiến trình đổi mới giáo dục (Sách chuyên khảo). NXB Thông tin và Truyền thông.

Lê Viết Khuyến, Văn Đình Ưng (2017). Một số tư liệu về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 1987-1997. NXB Giáo dục Việt Nam.

Quốc hội (2005). Luật Giáo dục. Luật số 38/2005/QH11, ban hành ngày 27/6/2005. Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Thủ tướng Chính phủ (1993). Quyết định số 241-TTg ngày 24/5/1993 về việc thu và sử dụng học phí.

Thủ tướng Chính phủ (1998). Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.01.2024

Cách trích dẫn

Lê , T. H., Trịnh , V. M., & Nguyễn , T. H. (2024). Tác động của chính sách học phí đến hoạt động tuyển sinh của các trường sư phạm. Tạp Chí Giáo dục, 24(2), 58–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1372

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả