Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông ở các trường trung học cơ sở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Các tác giả

  • Lê Thị Thanh Hà Trường THCS Nguyễn Hoàng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Trần Văn Hiếu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Đổi mới giáo dục phổ thông đang đặt ra những yêu cầu cao đối với hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở, trong đó đòi hỏi phải đổi mới toàn diện hoạt động của tổ chuyên môn. Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng công tác quản lí hoạt động của tổ chuyên môn và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng đổi mới giáo dục phổ thông ở trường trung học cơ sở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Bộ GD-ĐT, ETEP, Học viện Quản lí giáo dục (2019). Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học cơ sở. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

Bùi Việt Phú, Trần Xuân Bách, Lê Quang Sơn (2019). Công tác quản lí của tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học. NXB Thông tin và Truyền thông.

Dương Hồng Diên (2020). Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, tr 260-265.

Hồ Thị Loan, Lê Thị Cẩm Mỹ (2019). Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học - một giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 3 tháng 5, tr 283-286.

Lê Văn Dũng (2019). Quản lí đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Ngô Thị Phương Thảo (2017). Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực dạy học. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012). Đại cương Khoa học quản lí. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thái Văn Thành (2007). Quản lí giáo dục và quản lí nhà trường. NXB Đại học Huế.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2021

Cách trích dẫn

Lê, T. T. H., & Trần, V. H. (2021). Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông ở các trường trung học cơ sở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Giáo dục, 493(1), 39–43. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/10

Số

Chuyên mục

Các bài báo