Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục giá trị văn hóa huế cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Các tác giả

  • Trần Văn Hiếu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Lê Na Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt

Hue is a heritage city honored by UNESCO and has many special national tangible and intangible cultural heritages. Those cultural heritages have created a unique identity for Hue City in general as well as the personality of Hue people in particular. However, in the general development trend of the world and Vietnam towards integration and globalization, developing a market economy today, Hue's rich cultural values are also facing the risk of being destroyed. Many people from Hue are showing signs of being unfamiliar or indifferent to Hue culture, especially the younger generation. The article presents the results on the current status of managing Hue cultural value education activities for students in Hue city primary schools through experiential activities to build a practical basis for establishing the management measures to improve the effectiveness of Hue cultural value education for students, making an important contribution to preserving and promoting Hue cultural values, building and developing Thua Thien Hue to become a City of Heritage, a Festival City of Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2019). Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bửu Ý (2017). Giữ văn hóa Huế từ lớp trẻ. Báo Thừa Thiên Huế online. https://baothuathienhue.vn/giu-van-hoa-hue-tu-lop-tre-a45792.html

Huế Trần (2021). Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh: Văn hóa Huế mang tầm quốc gia. https://zingnews.vn/nha-nghien-cuu-tran-dai-vinh-van-hoa-hue-mang-tam-quoc-gia-post1266580.html

Trần Thị Hồng Minh (2014). Vấn đề giữ gìn và phát huy di sản văn hóa ở Thừa Thiên Huế hiện nay. Luận án tiến sĩ Triết học, Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trương Minh Trai (2018). Giáo trình Văn hóa Huế. NXB Đại học Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2020a). Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Văn hóa (Tập 1). NXB Thuận Hóa.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2020b). Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Văn hóa (Tập 2). NXB Thuận Hóa.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2020c). Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Văn hóa (Tập 3). NXB Thuận Hóa.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2022). Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 về việc điều chỉnh khung chương trình tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế. UNESCO (2002). Tuyên bố chung của UNESCO về tính đa dạng văn hóa.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Trần, V. H., & Lê, N. (2024). Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục giá trị văn hóa huế cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 188–194. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1823

Số

Chuyên mục

Các bài báo