Thực trạng quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Các tác giả

  • Trần Văn Hiếu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Thanh Hà Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Tóm tắt

Implementing Circular 27/2020/TT-BGDĐT of the Ministry of Education and Training on the assessment of primary school students according to the 2018 General Education Program, Khanh Hoa Department of Education and Training, Nha Trang Department of Education and Training has directed the primary schools carry out the innovation of testing and assessing students. Over the years, the management of testing and assessment of student learning outcomes in primary schools in Nha Trang city has been seriously implemented and remarkable achievements have been achieved. However, there are still many weaknesses and shortcomings. The article presents the results of a survey of the current situation on the management of testing and assessment of students’ learning outcomes in primary schools in Nha Trang city in order to create a practical basis for the investigation of management methods to effectively carry out the assessment of primary school students in the context of reforming the current general education program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Hoàng Thị Tuyết Oanh (2016). Cẩm nang tạo nhận xét hiệu quả trong đánh giá học sinh tiểu học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Công Khanh (2022). Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. Đề tài khoa học cấp Nhà nước, mã số: KHGD/16-20.ĐT.016, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phó Đức Hoà (2008). Đánh giá trong giáo dục tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Trần Bá Hoành (1996). Đánh giá trong giáo dục. NXB Giáo dục.

Trần Kiều (2006). Nghiên cứu xây dựng phương thức và một số công cụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ, mã số: B2003-49-45TD.

Trần Thị Tuyết Oanh (2007). Đánh giá và đo lường kết quả học tập. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Văn Hiếu (2013). Đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Huế.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Trần , V. H., & Nguyễn , T. T. H. (2024). Thực trạng quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 252–256. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1221

Số

Chuyên mục

Các bài báo