Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm của học sinh ở các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Các tác giả

  • Trần Văn Hiếu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Lê Hoàng Việt Nga Trường Tiểu học Tân Lập 1, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Tóm tắt

Experiential activity is a compulsory educational activity in the General Education Program 2018, with the common goal of “forming and developing in students the competence to adapt to life, the competence to design and organize activities, professional orientation competence; and at the same time contribute to the formation and development of the main qualities and general competencies specified in the Master Program”. Over the years, experiential activities have been implemented in primary schools in Nha Trang city and have achieved remarkable achievements; however, the reality is revealing many shortcomings that need to be overcome. The article presents the survey results on the current situation of student experience management in primary schools in Nha Trang city, Khanh Hoa province in order to provide a practical basis for primary school managers to establish appropriate management measures to improve the effectiveness of student experiential activities, contributing to the successful implementation of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Ngọc Diệp (2015). Hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 113, 37-40.

Đỗ Ngọc Thống (2015). Hoạt động trải nghiệm sáng tạo từ kinh nghiệm giáo dục quốc tế và vấn đề của Việt Nam. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 115, 13-16.

Nguyễn Quốc Vương, Lê Xuân Quang (2017). Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học (tập 1, tập 2). NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hằng (2014). Một số phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông. Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Liên (chủ biên), Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Trần , V. H., & Lê , H. V. N. (2023). Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm của học sinh ở các trường tiểu học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 236–241. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1016

Số

Chuyên mục

Các bài báo