Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Các tác giả

  • Lại Văn Thịnh Học viên cao học khóa 10 ngành Quản lí giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
  • Phan Ngọc Thạch Trường Đại học Đồng Pháp

Tóm tắt

The management of life skills education activities for students is very important to ensure the quality of education and comprehensive development for students; aims to help students develop important skills such as problem-solving skills, communication skills, leadership skills, and logical thinking skills. Research on the management of life skills education activities for primary school students in Bu Gia Map district, Binh Phuoc province shows that although the district has paid attention to these issues, there are still some problems. limit. The survey results are a practical basis for proposing appropriate management measures to improve the quality of life skills education in primary schools in the district.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2008). Chỉ thị 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các nhà trường phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2014). Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 về việc quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Hồng Nam (2018). Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 27-33.

Nguyễn Thanh Bình (2007). Giáo trình giáo dục kĩ năng sống. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, Vũ Phương Liên (2014). Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông. NXB Văn hoá - Thông tin.

Nguyễn Quang Uẩn (2010). Tuyển tập những công trình nghiên cứu tâm lí giáo dục học. NXB Đại học Sư phạm.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Lại , V. T., & Phan , N. T. (2023). Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 224–229. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/906

Số

Chuyên mục

Các bài báo