Thực trạng năng lực cảm xúc - xã hội của học sinh trung học phổ thông Việt Nam

Các tác giả

  • Giang Thiên Vũ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Huỳnh Văn Sơn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Chí Vĩnh Long Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thụy Mỵ Châu Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Social-emotional competence has become a popular research topic in Vietnam recently because it is in line with the competency and quality-based educational approach of the 2018 general education Program. This study was conducted with the aim of finding out the current context of high school students’ social-emotional competence in Vietnam. The results show that the students had above-average social-emotional competence, they had the ability to recognize and manage emotions, empathize and showed empathy for others, established and maintained positive relationships, and made responsible decisions. However, this ability only reached the level of understanding and there was no link between the component social-emotional competencies. The findings depict the general picture of the social-emotional competence of high school students currently and call for more in-depth research works on social-emotional competence in Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Decker, S. H., & Van Winkle, B. (2020). Life in the gang: Family, friends, and violence. In Crime, Inequality and the State (pp. 338-352). Routledge.

Durlak, J. A. (Ed.). (2015). Handbook of social and emotional learning: Research and practice. Guilford Publications.

Đinh Đức Hợi và Nguyễn Thị Yến (2014). Biểu hiện về trí tuệ xúc cảm của học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 121(7), 49-53.

Đỗ Hạnh Nga (2014). Tâm lí học phát triển. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Giang Thiên Vũ (2021). Thực trạng khả năng quản lí cảm xúc của người vị thành niên Việt Nam từ góc độ sức khỏe cảm xúc - xã hội. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 18(7), 1200-1212.

Giang Thiên Vũ (2023). Năng lực cảm xúc - xã hội của vị thành niên Việt Nam. Luận án tiến sĩ Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Huỳnh Văn Sơn (2019). SEL và định hướng ứng dụng trong giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiều Thị Thanh Trà (2022). Thực nghiệm nâng cao năng lực cảm xúc - xã hội cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 19(10), 1692-1702.

Lý Minh Tiên, Nguyễn Thị Tứ, Bùi Hồng Hà, Huỳnh Lâm Anh Chương (2016). Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Mumford, E. A., Taylor, B. G., & Giordano, P. C. (2020). Perpetration of adolescent dating relationship abuse: The role of conditional tolerance for violence and friendship factors. Journal of Interpersonal Violence, 35(5-6), 1206-1228.

Nguyễn Thị Tứ (2019). Ứng dụng mô hình giáo dục năng lực cảm xúc xã hội (Social and emotional Learning - SEL) vào hoạt động giáo dục cấp trung học cơ sở. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số B2017-SPS-10.

Sommerfield, L. M., Harrison, C. B., Whatman, C. S., & Maulder, P. S. (2022). Relationship between strength, athletic performance, and movement skill in adolescent girls. Journal of Strength and Conditioning Research, 36(3), 674-679.

Trần Thị Tú Anh (2018). Phát triển năng lực cảm xúc - xã hội cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ, mã số: B2016-DHH-05. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Trương Thị Diễm Phượng (2017). Thực trạng giáo dục trí tuệ cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học tại Trường Mầm non Hoa phượng đỏ (Khóa luận tốt nghiệp Khoa học Giáo dục Mầm non). Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Trương Thị Khánh Hà (2016). Giáo trình Tâm lí học phát triển. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Zins, J. E. (Ed.). (2004). Building academic success on social and emotional learning: What does the research say?. Teachers College Press.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.10.2023

Cách trích dẫn

Giang , T. V., Huỳnh , V. S., Trần , C. V. L., & Lê , T. M. C. (2023). Thực trạng năng lực cảm xúc - xã hội của học sinh trung học phổ thông Việt Nam . Tạp Chí Giáo dục, 23(20), 42–48. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1078

Số

Chuyên mục

Các bài báo