Yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thúy Dung Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hoàng Mai Khanh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Thanh Hương Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The study was conducted with the aim of determining the influence of various factors on the work motivation of lecturers at Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNUHCM). Two methods were employed: a survey using questionnaires and in-depth interviews with lecturers from six member universities of VNUHCM. The questionnaire data were analyzed using the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results indicate that there are two subjective factors directly influencing the work motivation of lecturers (The awareness and emotions regarding the lecturer profession, which are shaped during the individual's upbringing within the family, educational institutions, and society; and Emotions and attitudes of lecturers towards their workplace develop during their tenure at the university). These two subjective factors also serve as intermediate variables in the influence of objective factors on their work motivation. There are 8 objective factors, among which 4 factors have a partial mediation effect and 4 other factors have a full mediation effect. The research results provide practical grounds for proposing measures to enhance work motivation for lecturers at VNUHCM.

Tài liệu tham khảo

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (Third edition). Sage Publications.

Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York, NY: Guilford.

Henseler, J., Ringle, C. M., Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy Marketing Science, 43, 115-135.

Lowry, P. B., Gaskin, J. (2014). Partial Least Squares (PLS) Structural Equation Modeling (SEM) for building and testing behavioral causal theory: When to choose it and How to use it. IEEE Transactions on Professional Communication, 57(2), 123-146.

Munyengabe, S., Haiyan, H., Yiyi, Z., & Jiefei, S. (2017). Factors and levels associated with lecturers’ motivation and job satisfaction in a Chinese university. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), 6415-6430.

Myint, Y. M. (2017). Motivational Factors and Work Engagement of Teachers at Monywa University of Economics. Department of Commerce, Monywa University of Economics.

Nguyễn Thị Thúy Dung, Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thị Hảo, Trần Thanh Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền (2022). Tổng quan về động lực làm việc của giảng viên đại học. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 12(18), 6-11.

Nguyễn Văn Lượt (2012). Một số yếu tố khách quan tác động đến động cơ giảng dạy của giảng viên đại học. Tạp chí Khoa học, Ðại học Quốc gia Hà Nội (chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn), 28(1), 33-43.

Phạm Thị Minh Lý, Đào Thanh Nguyệt Nga (2016). Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên đại học tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 233, 90-99.

Phạm Thị Tân, Đặng Thị Hoa (2018). Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 3, 84-93.

Sinniah, S., Mohamed Makhbul, Z. K., Perumal, G., & Haji Mohamed, R. K. M. (2018). Career Motivation among Lecturers’ Working at Private Universities in Malaysia. International Journal of Business & Management Science, 8(2), 241-254.

Tran Huu Ai, Phan Thi Tra My & Phan Thi Chieu My (2019). Work motivation of lecturers in non-public universities: the case of Ho Chi Minh city, Vietnam. The EUrASEANs: Journal on Global socio-economic Dynamics, 4(17), 46-58.

Trương Đức Thao (2017). Động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Winter, R., & Sarros, J. (2002). The academic work environment in Australian universities: A motivating place to work?. Higher Education Research & Development, 21(3), 241-258.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.11.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. D., Hoàng , M. K., & Trần , T. H. (2023). Yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(21), 34–40. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1093

Số

Chuyên mục

Các bài báo