Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Trần Thanh Hương Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The knowledge economy with the development of technology has emphasized the vital role of higher education in education and research, especially in knowledge transfer to serve society. However, the effectiveness in research of lecturers at higher education is influenced by various factors. By using mix method, this paper points out the impact of individual factors, leadership and organization to lecturer’s research capacity though there is difference among variables. These findings provide significant information to administrators in modification of institution’s policies which aims to enhance research capacity among lecturers, achieving institution’s development goals in the coming period.

Tài liệu tham khảo

Aydin, O. T. (2017). Research Performance of Higher Education Institutions: A Review on the Measurements and Affecting Factors of Research Performance. Journal of Higher Education and Science, 7(2), 312-320.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1996). Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai khoá VIII về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000.

Bay, B. A., Clerigo, M. E. C. (2013). Factors Associated with Research Productivity among Oral Healthcare Educators in an Asian University. International Education Studies, 6(8), 124-135.

Benneworth, P. (2019). University Research and Regional Development. SOTA review no 25. Queen’s University Belfast.

Bland, C., Bruce, A., Deborah, A. F., Kelly, R. R. (2005). A Theoretical, Practical, Predictive Model of Faculty and Department Research Productivity. Academic Medicine, 80(3), 225‐237.

Bộ GD-ĐT (2014). Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 về Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Bộ Khoa học và Công nghệ (2017). Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Chen, Y., Gupta, A. K., Hoshower, L. B. (2010). Research Productivity of Accounting Faculty: An Exploratory Study. American Journal of Business Education, 3(2), 101-115.

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 3rd Edition, SAGE publications.

Fawzi, H., Al-Hattami, A. (2017). Faculty Production of Research Papers: Challenges and Recommendations. International Journal of Humanities and Social Sciences, 7(2), 221-228.

Fukuzawa, N. (2013). An Empirical Analysis of the Relationship Between Individual Characteristics and Research Productivity: Relationship Between Experience as Practical Physician and Productivity. Research Project Center Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyoto University.

Giménez Toledo, E. (2018). Research assessment in the Humanities and the Social Sciences in review. Revista Española de Documentación Científica, 41 (3): e208.

Goodall, A. H., McDowell, J. M., Singell, L. D. (2014). Leadership and the Research Productivity of University Departments. IZA Discussion Paper, 7903, Germany.

Huỳnh Thanh Nhã (2016). Các nhân tố ảnh hưởng khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường cao đẳng công lập ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, số 40, tr 20-29.

Iqbal, M., Jalal, S., Mahmood, M. K. (2018). Factors Influencing Research Culture in Public Universities of Punjab: Faculty Members' Perspective. Bulletin of Education and Research, 40(3), 187-200.

Ivanenko, N. A., Sagitova, V. R., Mustafina, G. M., Akhmetzyanov, I. G. (2015). Basic Components of Developing Teachers’ Research Competence as a Condition to Improve Their Competitiveness. Review of European Studies, 7(4).

Jiao, X., Kumar, R., Billot, J., & Smith, R. (2011). Developing research skills and capability in higher education: Combining collaborative research with mentoring. Journal of Educational Leadership, Policy & Practice, 26(1), 42-55.

Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. American Educational Research Association.

Jung, J. (2012). Faculty Research Productivity in Hong Kong across Academic Discipline. Studies in Higher Education, 2(4), 1-15.

Kilburn, D., Nind, M. & Wiles, R. (2014). Learning as Researchers and Teachers: The Development of a Pedagogical Culture for Social Science Research Methods? British Journal of Educational Studies, 62 (2), 191-207.

Lisa, E. P. S., Hartijash, Y. (2018). The Effect of Individual and Leadership Characteristics toward Researech Productivity with Institutional Characteristics as a Mediator Variable: Analysis of Academic Lecturers in the Faculty of Economics and Faculty of Languages and Arts at University of X. The South East Asian Journal of Management, 12(1), 20-42.

Maria, A. T. Q., Evangeline, C. S. (2013). Research productivity and its policy implications in higher education institutions. Studies in Higher Education, 39(10), 1955-1971.

Mugimu, C. B., Nakabugo, M. G., Rwakishaya, E. K. (2013). Developing Capacity for Research and Teaching in Higher Education: A Case of Makerere University. World Journal of Education, 3(6), 33-45.

Nasser-Abu Alhija, F. M., & Majdob, A. (2017). Predictors of Teacher Educators' Research Productivity. Australian Journal of Teacher Education, 42(11).

Nguyễn Quốc Nghi, Khưu Ngọc Huyền, Phan Quốc Cường, Lê Kim Thanh (2017). Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giảng viên trẻ Trường Đại học Cần Thơ đối với hoạt động nghiên cứu khoa học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, tập 51, tr 41-52.

Nuqui, A., & Cruz, R. (2012). Determinants of faculty research productivity in Augustinian Higher Education Institutions in Luzon. IAMURE International Journal of Education, 3, 56-74.

Palispis, E. S. (1993). Elements of Research. Manila, REX Bookstore.

Shahmandi, E., Silong, A. D., Ismail, I. A., Samah, B. B. A., Othman, J. (2011). Competencies, Roles and Effective Academic Leadership in World Class University. International Journal of Business Administration, 2(1), 44-58.

Trần Minh Hiếu (2013). Sự hài lòng của giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học An Giang. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học An Giang, số 1, tập 1, tr 91-100.

Weinberg, B. A., Ownen-Smith, J., Rosen, R. J., Schwarz, L., Allen, B. M., Weiss, R. E., & Lane, J. (2014). Science funding and short-term economic activity. Science, 344(6179), 41-43.

Zhang, X. (2014). Factors that Motivate Academic Staff to Conduct Research and Influence Research Productivity in Chinese Project 211 Universities. Dissertation, University of Canberra, Australia.

Đã Xuất bản

05.04.2021

Cách trích dẫn

Trần, T. H. (2021). Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 499(1), 37–42. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/97

Số

Chuyên mục

Các bài báo