Quản trị chất lượng giáo dục đại học: xu hướng, thực trạng và khuyến nghị

Các tác giả

  • Lê Lâm Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
  • Trần Thị Thu Hương Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lê Thái Hưng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

The rapid and robust development of science and technology in the context of the 4th industrial revolution requires higher education institutions to make significant breakthroughs in order to meet sustainable economic and social development requirements. It’s important for higher education institutions (HEI) to continuously expand the scale, improve teaching and research quality, maintain strong connections with businesses, and meet the expectations of employers. To achieve these goals, HEIs must constantly prioritize the enhancement of teaching, learning and community service quality by improving the effectiveness of educational quality management. This study aims to: (1) Provide an overview of global trends in higher education quality management (HEQM); (2) Assess the current situation of HEQM through document analysis and the results of educational quality accreditation in Vietnam from 2016 to 2022. Based on these findings, the study proposes some measures to enhance the effectiveness of higher education quality management in Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Amaral, A., Meek, V. L., & Larsen, M. I. (2003). The Higher Education Managerial Revolution? Dortrecht: Kluwer Academic Publishers.

Bộ GD-ĐT (2004). Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2016). Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD-ĐT (2023). Danh sách các cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm hoàn thành báo cáo tự đánh giá và được đánh giá/công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/7/2023). https://vqa.moet.gov.vn/vi/thong-bao-quan-ly-bao-dam/thong-bao/danh-sach-cac-co-so-giao-duc-chuong-trinh-dao-tao-giao-duc-dai-hoc-va-cao-dang-su-pham-hoan-thanh-bao-cao-tu-danh-gia-va-duoc-danh-gia-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chat-luong-giao-duc-cap-nhat-den-ngay-31-7-2023-19.html

Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD-ĐT (2023). Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/7/2023). https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=8708

Le Feuvre, N., & Metso, M. (2005). Comparative Report: The Impact of the Relationship between the State and the Higher Education and Research Sectors on Interdisciplinarity in Eight European Countries. European Universities Association.

Marginson, S. (2010). Higher education in East Asia and Singapore: rise of the Confucian Model. Higher Education, 61(5), 587-611. https://doi.org/10.1007/s10734-010-9384-9

Mok, K. H. (2008). Withering the state? Globalization challenges and changing higher education governance in East Asia. Springer eBooks. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5199-9_16

Quốc hội (2005). Luật Giáo dục. Luật số 38/2005/QH11, ban hành ngày 14/6/2005.

Quốc hội (2009). Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Luật số 44/2009/QH12, ban hành ngày 25/11/2009.

Quốc hội (2012). Luật Giáo dục đại học. Luật số 08/2012/QH2013, ban hành ngày 18/6/2012.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.12.2023

Cách trích dẫn

Lê , L., Trần , T. T. H., & Lê , T. H. (2023). Quản trị chất lượng giáo dục đại học: xu hướng, thực trạng và khuyến nghị. Tạp Chí Giáo dục, 23(23), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1117

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả