Tổng quan nghiên cứu về bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hiền Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Preschool teacher professional competence is an issue that educators are interested in researching when the quality of preschool teachers is considered a determining factor in the quality of preschool education. In the trend of reforming preschool education with a “child-centered” orientation, preschool teachers must achieve professional competencies with certain standards; therefore, fostering and managing professional competence building for teachers is extremely necessary. The article reviews studies on fostering professional competence for preschool teachers in the world and in Vietnam using many approaches, generalizing the similarities and differences in domestic and foreign studies. The overall results are the basis for researching the issue of management training and professional competence building for preschool teachers in theory and practice in accordance with the current context of preschool education innovation.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Bùi Thị Lâm (2021). Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục ở trường mầm non và những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(4C), 76-83.

Bùi Thị Thanh Hải (2018). Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 430, 1-4.

Buysse, V., Rous, B., & Winton, P. (2008). What do we mean by professional development in the early childhood field? Chapel Hill, NC: The University of North Carolina, FPG Child Development Institute, National Professional Development Center on Inclusion.

Cù Thị Thủy (2017). Năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Tạp chí Giáo dục, 419, 35-38; 29.

Cù Thị Thủy (2020). Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Dương Thúy Hà (2019). Các hình thức bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp giáo viênở một số nước và bài học cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 64(2A), 74-81. http://doi.org/10.18173/2354-1075.2019-0025

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Hoàng Thị Nho, Nguyễn Thiều Dạ Hương, Cao Thị Hồng Nhung (2021). Cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh: Sự sẵn sàng của giáo viên mầm non và các đề xuất. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(4C), 95-105.

Jonsson, A., Williams, P., & Pramling Samuelsson, I. (2017). Undervisningsbegreppet och dess innebörder uttryckta av förskolans lärare. Forskning om undervisning och lärande, 5(1), 90-109.

Kolb, D. A. (1984). Experiantial learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Kumari, S. (2022). Teacher’s Views on Training and Capacity Building in Education. International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT), 2(1), 279-286.

Lê Thị Luận (2021). Đào tạo giáo viên mầm non dựa trên khung năng lực giáo viên mầm non khu vực Đông Nam Á. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(4C), 65-75.

Lê Thu Trang (2021). Thực tiễn và giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên mầm non trong hoạt động giáo dục âm nhạc. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(1), 136-144. http://doi.org/ 10.18173/2354-1075.2021-0013

Leithwood, K. A., & Beatty, B. (2008). Leading with teacher emotions in mind. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

NAESP (2020). Leading Pre-K-3 Learning Communities Competencies for Effective Principal Practice. 1615 Duke St. Alexandria, VA 22314-3483.

Nasiopoulou, P. (2020). The Professional Preschool Teacher under Conditions of Change - Competence and Intentions in Pedagogical Practices. Doctoral thesis in Education at the Department of Education, Communication and Learning, University of Gothenburg.

Nguyễn Đức Thạch (2019). Quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường cao đẳng công an nhân dân. Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Anh (2020). Phát triển nghề nghiệp giáo viên thông qua chương trình tập huấn ngắn hạn. Tạp chí Quản lí giáo dục, 2, 33-37.

Nguyễn Thị Cẩm Bích, Hoàng Thị Nho (2022). Phát triển chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục mầm non theo tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 4, 132-141.

Nguyễn Thị Cẩm Đan (2019). Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở các trường mầm non tư thục quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 2-6.

Nguyễn Thị Hiền (2021). Ảnh hưởng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đến nhận thức của giáo viên trường mầm non công lập - Nghiên cứu trường hợp tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Luận án tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thị Mạnh Tiến (2017). Biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên mầm non quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh theo Chuẩn nghề nghiệp. Tạp chí Giáo dục, 417, 5-8.

Nguyễn Thị Nguyên (2018). Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên các trường mầm non xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 23-28.

Nguyễn Thị Thanh Huyền (2021). Biện pháp bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho giáo viên mầm non trong hoạt động nghề nghiệp ở trường mầm non. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 41, 29-32.

Peeters, J., Sharmahd, N., & Budginaitė, I. (2016). Professionalisation of childcare assistants in early childhood education and care (ECEC): Pathways towards qualification. NESET II report. Publication Office of the European Union.

Persson, S., & Broman, I. T. (2019). Hög sjukfrånvaro och ökadpsykisk ohälsa. Om dilemman iförskollärares -uppdrag. Rapport. Malmö: Avdelningen för kvalitet och myndighet, Förskoleförvaltningen.

Reimers, F. M. (2020). Building Teacher Capacity to Educate the Whole Child. Lessons from Comparative Experience. Building Teacher Capacity to Educate the Whole Child. Lessons from Comparative Experience. In Empowering Teachers to Build a Better World, pp. 1-28. Springer Briefs in Education. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2137-9_1

Trần Nguyên Lập (2020). Một số giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên mầm non các tỉnh miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp. Tạp chí Giáo dục, 470, 1-6.

Trần Thị Tâm Minh (2022). Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên mầm non. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Urban, M. (2008). Dealing with uncertainty: Challenges and possibilities for the early childhood profession. European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 135-152.

Vũ Thị Ngần (2018). Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại các trường mầm non thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 17-22.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. (2024). Tổng quan nghiên cứu về bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 185–191. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1305

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả