Ứng dụng phần mềm Google Earth trong dạy học môn địa lí ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hiển Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

The application of information technology and the Internet has made an essential contribution to improving the effectiveness of Geography teaching in high schools, especially in renovating the general education program towards developing students' capacity. The article introduces Google Earth - an effective tool in teaching Geography, the ability to apply Google Earth in teaching Geography in high schools, and proposes methods and forms for teachers and students to learn. Students rationally apply software to improve students' general ability and Geography ability. In addition, the study also shows the results of pedagogical experiments demonstrating the effectiveness and feasibility of using Google Earth in teaching Geography in high schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bodzin, A. M. (2008). Integrating Instructional Technologies in a Local Watershed Investigation with Urban Elementary Learners. Journal of Environmental Education, 39(2), 47-58.

Patterson, T. C. (2007). Google Earth as a (Not Just) Geography Education Tool. Journal of Geography, 106(4), 145-152. doi:10.1080/00221340701678032

Ratinen, I., & T. Keinonen. (2011). Student-teachers’ use of Google Earth in problem-based geology learning. International Research in Geographical and Environmental Education 20 (4): 345-358.

Schultz, R. B., Kerski, J. J., & Patterson, T. C. (2008). The Use of Virtual Globes as a Spatial Teaching Tool with Suggestions for Metadata Standards. Journal of Geography, 107(1), 27-34.

Wang, S. T. (2014). Research on the Using Electronic Map Software Google Earth in the Geographical Class. Applied Mechanics and Materials, 543-547, 2996-2999.

Xuesong Z., Hailin Z., Shengsheng G., Xiaohui Z. (2012). Study on Applying Google Earth to Geography Class Teaching in Middle School. In: Zhang W. (eds) Software Engineering and Knowledge Engineering: Theory and Practice. Advances in Intelligent and Soft Computing, vol 162. Springer, Berlin, Heidelberg.

Đã Xuất bản

20.07.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. (2021). Ứng dụng phần mềm Google Earth trong dạy học môn địa lí ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 506(2), 29–34. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/182

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả