Xây dựng công cụ nghiên cứu ảnh hưởng của các tiêu chí về "Nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em” trong chuẩn nghề nghiệp đến kĩ năng nghiệp vụ của giáo viên trường mầm non

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hiền Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tóm tắt

Giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng của hệ thống giáo dục mầm non. Để đo lường và đánh giá được rõ năng lực thực hiện hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non bởi ảnh hưởng của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, bài báo trình bày quy trình xây dựng công cụ nghiên cứu ảnh hưởng của tiêu chí về nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em trong Chuẩn nghề nghiệp đến kĩ năng nghiệp vụ của giáo viên trường mầm non công lập thành phố Hà Nội. Quy trình thiết kế công cụ nghiên cứu được thực hiện đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy, được thử nghiệm để đánh giá độ tin cậy của thang đo làm cơ sở  thực hiện quá trình thu thập, phân tích và xử lí thông tin. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để đề xuất chính sách trong bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2015). Điều lệ trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24/12/2015 của Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2016). Chương trình giáo dục mầm non. NXB Giáo dục Việt Nam.

Bộ GD-ĐT (2018). Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Dương Thiệu Tống (1998). Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập (tập 2). NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Lâm Quang Thiệp (2012). Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Đức Vũ (2012). Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực nghiệp vụ sư phạm và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường sư phạm. Tạp chí Giáo dục, số 296, tr 4-6.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.02.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H. (2021). Xây dựng công cụ nghiên cứu ảnh hưởng của các tiêu chí về "Nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em” trong chuẩn nghề nghiệp đến kĩ năng nghiệp vụ của giáo viên trường mầm non . Tạp Chí Giáo dục, 496(2), 8–13. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/46

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả