Thực trạng hoạt động giáo dục kĩ năng sống thông qua trải nghiệm cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình

Các tác giả

  • Nguyễn Đình Ngọc Trường Tiểu học Bắc Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
  • Nguyễn Bá Phu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Educating students in life skills right from the high school level is an important task of educational work in schools in order to equip students with appropriate knowledge, values, attitudes and skills to form in each student healthy and positive behaviors and habits while eliminating negative behaviors and habits, create opportunities for them to be able to handle all problems that occur in life. The survey results on the current situation of life skills education activities for students in primary schools in Tuyen Hoa district, Quang Binh province show that life skills education activities for students have been implemented and achieved good results. Although the results are positive, there are still many limitations and shortcomings. This situation is the basis for proposing management measures to improve the efficiency of this activity in primary schools in the study area.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2008). Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Dakar Framework for Action (2000). World Education Forum. Senegan.

Ghasemian, A. & Kumar, G. V. (2017). Enhancement of emotional empathy through life skills training among adolescents students - a comparative study. Journal of Psychosocial Research, 12(1), 177-185.

Huỳnh Lâm Anh Chương (2016). Mô hình quản lí chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 324, 22-25.

Jain, S. (2011). Importance of blending academic and life skills. Sri Lanka Journal of Child Health, 40, 82-84.

Lý Thanh Loan (2020). Một số vấn đề lí luận về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số dựa vào cộng đồng. Tạp chí Giáo dục, 483, 18-21.

Nguyễn Thanh Bình (2013). Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thơ (2015). Một số vấn đề về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh vùng nông thôn. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Hà Tĩnh, 5, 98-104.

UNICEF (2006). Children in conflict with law. Children Protection information sheet.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , Đình N., & Nguyễn , B. P. (2023). Thực trạng hoạt động giáo dục kĩ năng sống thông qua trải nghiệm cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 253–258. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1021

Số

Chuyên mục

Các bài báo