Đề xuất khung kĩ thuật về thiết kế công cụ đánh giá phẩm chất và năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Đặng Xuân Cương Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Thị Hương Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Tất Thắng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

With the trend of innovating curriculum development from a content approach to a competency approach, the relationship among curriculum, teaching, and assessment needs to be given proper attention. Teaching and assessment are two parallel activities, in which assessment provides reliable and valuable information to serve teachers' teaching and students' learning. In the challenges of implementing many different sets of textbooks, assessment plays an important role in providing information for implementation according to the regulations and requirements in the approved curriculum. The article proposing a theoretical framework for developing instrument to assess characters and competencies according to the 2018 curriculum, which proposes the types of instruments that can be used, provides corresponding types of instruments for formative assessment and summative assessment of characters, general and domain-specific competencies as well as the process of designing and using instruments for each type of assessment. This framework provides detailed instructions that teachers can apply in the process of teaching their subjects and educational activities.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Brookhart, S. M., & McMillan, J. H. (2020). Classroom Assessment and Educational Measurement. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Center for Assessment and Research (2014). The Programme Assessment Support Services. James Madison University. https://www.jmu.edu

Covacevich, C. (2014). How to Select an Instrument for Assessing Student Learning. Education Division (SCL/EDU) Technical Note, No. IDB-TN-738, Inter-American Development Bank.

Leutner, D., Fleischer, J., Grünkorn, J., & Klieme, E. (2017). Competence Assessment in Education Research, Models and Instruments. Cham: Springer International Publishing.

Manitoba Education, Citizenship and Youth (2006). Rethinking Classroom Assessment with Purpose in Mind. https://www.edu.gov.mb.ca/k12/assess/wncp/full_doc.pdf

McMillan, J. H. (2018). Classroom Assessment: Principles and Practice That Enhance Student Learning and Motivation (7th ed.). Pearson.

Russell, M., & Airasian, P. (2012). Classroom Assessment: Concepts and Applications (7th ed.). McGraw Hill. Wyatt-Smith, C., Klenowski, V., & Colbert, P. (2014). Designing Assessment for Quality Learning. Springer.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.01.2024

Cách trích dẫn

Đặng , X. C., Nguyễn , T. H., & Nguyễn , T. T. (2024). Đề xuất khung kĩ thuật về thiết kế công cụ đánh giá phẩm chất và năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 24(2), 33–38. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1362

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>