Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Vật lí 9 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh

Các tác giả

  • Dương Thị Kim Oanh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Hưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Experiential activities are learning activities that go hand in hand with practice, learning by doing, and learning to solve practical problems. Organizing experiential learning in the subject Physics (grade 9) helps students connect theory with practice and develop the competency to apply knowledge in practice. The research introduces the concept of experiential activities and the competency to apply knowledge into practice, the process of organizing experiential activities in teaching Physics in order to develop the abovementioned competency, which is illustrated through teaching Physics 9 at Ngo Thoi Nhiem Primary School - Secondary School - High School, Thu Duc City. The study used the Rubric assessment tool to measure students' competency to apply knowledge into practice when the teachers organized experiential learning activities in teaching this subject at the selected school. The assessment results show that most students developed some levels of competency  to apply knowledge into practice when performing experiential activities organized by teachers inside and outside the classroom.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Thị Thanh Thủy, Vũ Quốc Khánh (2017). Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học các môn khoa học tự nhiên và toán học ở trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 10, 145-148.

Hoàng Hòa Bình (2015). Năng lực và đánh giá theo năng lực. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 6(71), 21-32.

Hoàng Phê (chủ biên), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thị Hòa (2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall.

Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2014). Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Hoàng Anh (2018). Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 207-213.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Phan Thị Thanh Hội (2018). Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh trong dạy học phần Sinh học vi chất - Sinh học 10. Tạp chí Giáo dục, 432, 52-56.

Nguyễn Văn Hạnh (2017). Học tập trải nghiệm: một lí thuyết học tập đóng vai trò trung tâm trong đào tạo theo năng lực. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 14, 179-187.

Phan Thị Thanh Hội, Nguyễn Thị Tuyết Mai (2017). Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học Sinh học 11. Tạp chí Giáo dục, 411, 37-40.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Dương , T. K. O., & Nguyễn , T. H. (2023). Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Vật lí 9 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh . Tạp Chí Giáo dục, 22(22), 19–25. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/590

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>