Một số biện pháp quản lí đội ngũ cán bộ thư viện tại Trung tâm thông tin - thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận văn hóa tổ chức

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thanh Lý Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

The development of science and technology, especially digital technology, has created great breakthroughs for mankind. Since the end of the twentieth century, with the development of digital technology, the role of the library industry in general and school libraries in particular has drastically shifted from the traditional service method to the modern one, digital library. Within the scope of the article, the author proposes a number of measures to manage the library staff at the Library Information Center of Vietnam National University, Hanoi based on the organizational culture approach. The constituting elements also have changes in concept and connotation, in which, an important and indispensable factor in the operation of the library, performing the role and mission of the library is the librarian. In other words, librarians are the decisive factor in the operation and development of the library. Facing the trend of integration, librarians face challenges to keep up with the rapid changes of the library system and library information agencies.

Tài liệu tham khảo

Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan (2001). Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Harold Koontz, Cyril O’Donnell, Heinz Weihrich (1992). Những vấn đề cốt yếu của quản lí. NXB Khoa học kĩ thuật.

Nguyen Thanh Ly (2018). School culture management skills of high school managers at present. Journal of Education Management, 10(12), 28-34.

Nguyễn Hoàng Sơn (2020). Chuyển đổi số VNU-LIC (2021-2025): Phát triển Trung tâm Tri thức số trên nền tảng thư viện số. Cẩm nang Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thanh Lý (2017). Văn hóa sáng tạo trong trường học: vai trò của người lãnh đạo. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp (Creativity Development and Opportunities for Business and Startup Ideas), Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 727-734.

Nguyễn Thị Hương, Trương Thùy Dung, Ngô Thu Hà (2020). Một góc nhìn tiếp cận quản lí chất lượng việc phát triển thư viện đại học trong thời đại tri thức số, phát triển mô hình Trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Vũ Bích Hiền (2019). Quản lí văn hóa nhà trường. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Schein, E. (1983). Organizational culture and leadership. San Francisco, Jossey-Bass.

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (2010). Chiến lược phát triển Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (2020). Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch năm học 2020-2021.

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (2021). Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và kế hoạch năm học 2021-2022.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H., & Nguyễn , T. L. (2022). Một số biện pháp quản lí đội ngũ cán bộ thư viện tại Trung tâm thông tin - thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận văn hóa tổ chức. Tạp Chí Giáo dục, 22(4), 48–52. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/353

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả