Mô hình quản trị tại các trường đại học tư thục Việt Nam

Các tác giả

  • Phan Thị Thanh Thảo Trường Đại học Thành Đô
  • Tạ Ngọc Thúy Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia
  • Đàm Quang Minh Trường Đại học Phú Xuân
  • Phạm Hùng Hiệp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia

Tóm tắt

Administration model is the most important factor for the survival of a university. The article evaluates models of administration in Vietnam private universities, specifically classifying and analyzing 4 types of private university administration models in Vietnam that have been shaped and developed; introducing the index “financial size” (by the product of training size and average of tuition fees), one of the important criteria that reflect the success of any newly established private university; making corresponding estimates for 46 private universities in Vietnam and predicting about development patterns of private universities in Vietnam in the coming years.

Tài liệu tham khảo

Altbach, P. G. (1998). Comparative Higher Education: Knowledge, the University, and Development. Greenwood Publishing Group.

Altbach, P. G. (2003). The costs and benefits of world-class universities. International higher education, (33). https://doi.org/10.6017/ihe.2003.33.7381.

Bộ GD-ĐT (2018). Giáo dục và Đào tạo Việt Nam 2018. Truy cập tại https://en.moet.gov.vn/reports-and-statistics/Pages/Sectoral-staticstics.aspx?ItemID=3923, 27/04/2021.

Chính phủ (2006). Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Commission on Higher Education (2020). 2020 Higher Education Facts and Figures. Accessed from https://ched.gov.ph/2020-higher-education-facts-and-figures, ngày 27/04/2021.

Conley, D. T. (1993). Roadmap to Restructuring: Policies, Practices and the Emerging Visions of Schooling. ERIC Clearinghouse on Educational Management, University of Oregon.

Đàm Quang Minh, Phạm Thị Ly (2014). Giáo dục ngoài công lập ở Việt Nam. Hội thảo Cải cách Giáo dục Đại học VED 2014. Truy cập tại https://hocthenao.vn/2014/09/12/giao-duc-ngoai-cong-lap-o-viet-nam-dam-quang-minh-pham-thi-ly.

Eaton, C., Howell, S. T., & Yannelis, C. (2020). When investor incentives and consumer interests diverge: Private equity in higher education. The Review of Financial Studies, 33(9), 4024-4060.

Hénard, F., & Mitterle, A. (2010). Governance and quality guidelines in Higher Education: A review of governance arrangements and quality assurance. OECD.

International Education Group (2018). Higher Education: Thailand. Accessed from https://internationaleducation.gov.au/International-network/thailand/PolicyUpdates-Thailand/Documents/Thailand%20Education%20Policy%20Update_HE_FINAL.pdf, ngày 24/4/2021.

Johansen, L. N. (2003). Recommendations for Good University Governance in Denmark. Committee University Boards in Denmark, Copenhagen.

Lee, E. (2017). How Much is Your Education Worth? The Economic Return of Private Nonprofit, Private For-Profit and Public Higher Education. Accessed from https://hdl.handle.net/11299/189097.

National Bureau of Statistics of China (2020). China Statistical Yearbook 2020. Accessed from http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexeh.htm.

Postlewaite, E. A. (2020). Financial Viability Strategies for Leaders of Small, Private, Nonprofit Universities. Walden University. Accessed from https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/9799.

Rhoades, G., & Slaughter, S. (2004). Academic capitalism in the new economy: Challenges and choices. American academic, 1(1), 37-59.

Salmi, J. (2009). The Challenge of Establishing World Class Universities. The World Bank. Accessed from https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7865-6.

Tạp chí điện tử Đồng hành Việt (2020). Gần 1/3 học sinh lớp 12 không đăng kí xét tuyển Đại học. Truy cập tại http://donghanhviet.vn/news/2322/377/Gan-1-3-hoc-sinh-lop-12-khong-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc/d,news_detail_TP.l, ngày 23/4/2021.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (2019). 25 năm hình thành phát triển, đại học tư thục ngày càng đóng vai trò quan trọng. Truy cập tại https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/25-nam-hinh-thanh-phat-trien-dai-hoc-tu-thuc-ngay-cang-dong-vai-tro-quan-trong-post203348.gd, ngày 27/11/2019.

Tran, L., Marginson, S., Do, H., Le, T., Nguyen, N., Vu, T., & Pham, T. (2016). Higher education in Vietnam: Flexibility, mobility and practicality in the global knowledge economy. Springer.

Un, L., & Sok, S. (2018). Higher education systems and institutions, Cambodia. Higher Education, 70, 80.

UNESCO Institute for Statistics (2014). Higher Education in Asia: Expanding Out, Expanding Up: the Rise of Graduate Education and University Research. UNESCO Institute for Statistics. http://uis.unesco.org/sites/

default/files/documents/higher-education-in-asia-expanding-out-expanding-up-2014-en.pdf.

UNESCO-UIS (n.d.). UNESCO Institute for Statistics Data Centre. Accessed from http://www.uis.unesco.org.

Vietnam Finance (2017). Chủ tịch Vicostone Hồ Xuân Năng trở thành Chủ tịch Đại học Thành Tây. Truy cập tại https://vietnamfinance.vn/chu-tich-vicostone-ho-xuan-nang-tro-thanh-chu-tich-dai-hoc-thanh-tay-20171016091446185.htm, ngày 19/11/2019.

VnExpress (2003). Hiệu trưởng Đại học dân lập Đông Đô khai bị cấp dưới thao túng. Truy cập tại https://vnexpress.net/hieu-truong-dhdl-dong-do-khai-bi-cap-duoi-thao-tung-1990054.html, ngày 25/11/2019

Zuhairi, A. (2010). Access and Equity in Higher Education: Indonesia. Background paper presented at the Workshop on Access and Equity in Higher Education organized by the Regional Technical Assistance Project on Higher Education in Dynamic Asia. Manila: ADB.

Đã Xuất bản

05.06.2021

Cách trích dẫn

Phan , T. T. T., Tạ , N. T., Đàm , Q. M., & Phạm , H. H. (2021). Mô hình quản trị tại các trường đại học tư thục Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 503(1), 1–7. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/139

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>