Thiết kế và tổ chức chuỗi hoạt động dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học “Cảm ứng ở thực vật” (Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học 2018)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hằng Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Trần Thị Thanh Huyền Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Phạm Thị Hương Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

Teaching and developing learners' competencies is the basic orientation of the General Education program and Biology program in 2018. A learner's competency is formed and developed through learning activities and evaluated through the effectiveness of learning activities. Therefore, in teaching, the design and organization of teaching activities are fundamental; it determines the level of meeting the goals of the 2018 general education program. However, the design and organization of the sequence of activities in general and in teaching students to learn in particular are still formal, leading to the low quality of teaching in some schools. This article analyzes the nature of teaching activities. It guides the design and organization of a series of learning activities to help teachers understand and apply correctly in the teaching process.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành (1998). Lí luận dạy học sinh học phần đại cương. NXB Giáo dục.

Hoàng Anh, Vũ Kim Thanh (1966). Giao tiếp sư phạm. NXB Giáo dục.

Hoskins, B. & Fredriksson, Ulf. (2008). Learning to learn: What is it and can it be measured?. Ispra: European Commutities JRC.

ITL Research (2012). ITL LEAP 21 Learning acitivity rubrics. www.itlresearch.com.

Lê Văn Hồng (chủ biên, 1995). Tâm lí học đời sống. NXB Thế giới.

Nguyễn Lăng Bình (chủ biên, 2010). Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Hằng Nga (2019). Thiết kế các hoạt động dạy học nhằm phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trong dạy học phần Di truyền học, Sinh học 12. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 64(9C), 123-131.

Phan Trọng Ngọ (2005). Dạy học và Phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.10.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. N., Trần , T. T. H., & Phạm , T. H. (2021). Thiết kế và tổ chức chuỗi hoạt động dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học “Cảm ứng ở thực vật” (Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học 2018). Tạp Chí Giáo dục, 512(2), 17–23. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/250

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>