Giáo dục giá trị văn hóa Huế thông qua hoạt động trải nghiệm: nghiên cứu thực nghiệm ở học sinh phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Các tác giả

  • Phạm Thị Thuý Hằng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Trần Văn Hiếu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Ngọc Bé Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

This study provides evidence of the effectiveness of the Hue cultural value education method through experiential activities for high school students in Thua Thien Hue province in developing students' competencies and qualities identified according to the goal. The goal is to organize experiential activities on Hue cultural value education. Experimental research was conducted on two experimental sample groups, including 80 elementary school students and 82 secondary school students in Hue City, Thua Thien Hue province. Research results show that the student's competences (knowing, understanding, applying) and qualities after the experiment are higher. The study also affirms the theoretical and practical significance and particular importance of Hue cultural value education in schools with a scientifically built curriculum framework and educational plan to form high school students. Thua Thien Hue information fully understands the meaning and content of Hue cultural values, actively contributing to conservation and promotion activities; it is the basis for international cultural exchange and a fulcrum for creatively developing new Hue cultural values suitable to the times.

Tài liệu tham khảo

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021). Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Ban Chấp hành Trung ương (2019). Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Ngô Đức Thịnh (2022). Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá ở Việt Nam. NXB Văn hoá dân tộc.

Phạm Duy Đức (2018). Giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hội đồng Lí luận Trung ương. https://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/gia-tri-van-hoa-va-gia-tri-con-nguoi-viet-nam-trong-qua-trinh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa.html

Phạm Thị Thúy Hằng, Trần Duy Tân, Nguyễn Thị Thảo Nhy (2023a). Thiết kế và sử dụng website giá trị văn hóa Huế - nguồn học liệu số hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ IV năm 2023 - ICCE 2023 “Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập”, ngày 24-25/11/2023, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Phạm Thị Thuý Hằng, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Bé (2023b). Xây dựng chương trình giáo dục giá trị văn hoá Huế thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ IV năm 2023 - ICCE 2023 “Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập”, ngày 24-25/11/2023, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Trần Đại Vinh (2014). Đôi nét khái quát về văn hóa Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, 9-10, 116-117.

Trần Văn Hiếu, Nguyễn Phước Cát Tường (2023). Giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh các trường phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 6), 196-202.

Trương Minh Trai (2018). Giáo trình Văn hóa Huế. NXB Đại học Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2020). Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Văn hóa (Tập 1, 2, 3). NXB Thuận Hóa.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2021). Quyết định số 1576/QĐ/UBND ngày 29/6/2021 phê duyệt khung chương trình Giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2022a). Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 về việc điều chỉnh khung chương trình tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2022b). Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 về việc điều chỉnh khung chương trình tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Phạm, T. T. H., Trần, V. H., & Nguyễn, T. N. B. (2024). Giáo dục giá trị văn hóa Huế thông qua hoạt động trải nghiệm: nghiên cứu thực nghiệm ở học sinh phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 81–89. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1697

Số

Chuyên mục

Các bài báo