Sử dụng một số phần mềm trong dạy học văn bản nghị luận cho học sinh lớp 6

Các tác giả

  • Lã Phương Thúy Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lê Thị Thảo Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

In the context of the industrial revolution 4.0, technology application in teaching has been a matter of concern, research and implementation in many countries. With the outstanding features of synthesizing and generalizing capacities, aesthetics, creativity, etc., information technology application (ICT) softwares emerge as a new tool and solution to stir up learning motivation and efficiency. The article suggests designing and applying ICT in teaching argumentative texts reading in junior high school in order to promote students’ engagement, initiative, creativity and knowledge application in learning, thereby improving the efficiency of ICT application in teaching Literature as well as Literature teaching quality. It’s also in line with the current requirements of teaching methods innovation to further employ ICT application in schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2006). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2006/TT-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Brame, C. J. (2015). Effective Educational Videos. Vanderbuilt University Center for Teaching, 1-8. http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/effective-educational-videos/

Dousay, T. (2015). Teaching in a Digital Age. Quarterly Review of Distance Education, 16(4), 99.

Đỗ Ngọc Thống, Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Đỗ Thu Hà, Lê Thị Minh Nguyệt (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn trung học cơ sở. Đại học Sư phạm.

Đỗ Ngọc Thống, Phạm Minh Diệu, Nguyễn Thành Thi (2007). Làm văn. NXB Đại học Sư phạm.

Lã Phương Thúy (2019). Sử dụng công nghệ trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 458, 32-36.

OECD (2020). Spotlight: Quality education for all during COVID-19 crisis (Issue April). https://hundred-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/report/file/15/hundred_spotlight_covid-19_digital.pdf

Schmidt, R., Möhring, M., Härting, R. C., Reichstein, C., Neumaier, P. & Jozinović, P. (2015). Industry 4.0 - Potentials for creating smart products: Empirical research results. Lecture Notes in Business Information Processing, 208(June), 16-27. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19027-3_2

Vaidya, S., Ambad, P. & Bhosle, S. (2018). Industry 4.0 - A Glimpse. Procedia Manufacturing, 20, 233-238. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034

Tải xuống

Đã Xuất bản

01.07.2022

Cách trích dẫn

Lã , P. T., & Lê , T. T. (2022). Sử dụng một số phần mềm trong dạy học văn bản nghị luận cho học sinh lớp 6. Tạp Chí Giáo dục, 22(2), 7–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/324

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả