Dạy học đọc hiểu truyện ngụ ngôn cho học sinh lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Lã Phương Thuý Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Nga Trường THCS Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tóm tắt

Fables are a typical genre in Vietnamese folk literature, embedding lessons and life experiences that become a source of spiritual nourishment of great values for humans in proper behavior, relationships and understanding of different social issues. The article proposes two measures to teach reading comprehension of fables for 7th grade students according to the 2018 general education curriculum for Literature: using reading comprehension strategies and using games. The research results are a useful learning resource, suggesting approaches in teaching and understanding fables for students, to meet the goals of competency-based teaching and the current educational innovation practices.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Della, P. S., & Jufri, J. (2018). Using Aesop's Fable to Teach Reading Comprehension of Narrative Text at Junior High School. Journal of English Language Teaching, 7(4), 711-719. https://doi.org/10.24036/jelt.v7i4.101695

Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn (2009). Văn học dân gian. NXB Giáo dục Việt Nam.

Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Minh Đức, Đỗ Thu Hà, Lê Thị Minh Nguyệt (2018). Dạy học phát triển năng lực học sinh môn Ngữ văn Trung học cơ sở. NXB Đại học Sư phạm.

Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Bùi Minh Đức, Nguyễn Thành Thi (2019). Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thị Cẩm Tú (2023). Sử dụng trò chơi học tập trong dạy học môn khoa học tự nhiên lớp 6. Tạp chí Giáo dục, 23(2), 7-11.

Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Phước Hoàng, Nguyễn Văn Lộc (2023). Ngữ văn 7 (Tập 2, Cánh Diều). NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Xuân Kính (2003). Nhận diện thể loại truyện ngụ ngôn. Tạp chí Văn hóa dân gian, 2, 72-77.

Phạm Thị Thu Hương (2023). Đọc hiểu và chiến thuật đọc hiểu văn bản. NXB Đại học Sư phạm.

Trịnh Văn Sỹ (2023). Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập trong dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 228(12), 198-205.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.04.2024

Cách trích dẫn

Lã, P. T., & Nguyễn, T. N. (2024). Dạy học đọc hiểu truyện ngụ ngôn cho học sinh lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 24(8), 11–16. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1662

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>