Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018

Các tác giả

  • Lã Phương Thúy Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trần Hà Ly Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Lê Vân An Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tóm tắt

Information text is one of the three types of documents included in the General Education Program in Literature 2018. This is a new point of the program, posing many challenges for teachers and students in teaching and learning this type of document. The article analyzes the concept and objectives of teaching reading comprehension of information text for 6th graders according to the General Education Program in Literature 2018, thereby proposing some methods of teaching reading comprehension of this text type. The paper also suggests the way to approach and teach information text. These will be specific, useful suggestions and instructions for teachers and students in the process of teaching the reading comprehension section of information text, especially in the context of preparing to replace the Literature 6 textbook.

Tài liệu tham khảo

Baumann, J. F., Hoffman, J. V. & Duffy Hester (2000). The First R yesterday and today: US elementary reading instruction practices reported by teachers and administrators. Reading Research Quarterly, 35 (3), 338-377.

Bộ GD-ĐT (2006). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT)

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Graves, M. F., Juel, C. F., B.Graves, B., & F Dwitz, P. (2010). Teaching Reading in the 21st Century: Motivating All Learners. Retrieved from https://www.amazon.com/Teaching-Reading-21st-Century-Motivating/dp/0132092255?fbclid=IwAR0LzgPEBhqFjStepRKwf3zlixxYq9X5KCfWk9vGsXNSm8jFPxkIxUDutWI

Hoffman, J. V., Sailors, M., Patterson, E. U. (2002). Decodable texts for beginning reading instruction: The year 2000 basals. Journal of Literacy Research, 34, 269-298.

María Paula Ghiso (2015). Arguing From Experience: Young Children’s Embodied Knowledge and Writing as Inquiry. Jounal of Literacy Research, 47 (2).

Moss, B. (2008). The information text gap: The mismatch between non-narrative text types in basal readers and 2009 NAEP recommended guidelines. Journal of Literacy Research, 40(2), 201-219. https://doi.org/10.1080/10862960802411927

Phạm Thị Thu Hiền (2014). Một số đề xuất để đổi mới dạy học đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 56, tr 166-178.

Yopp, R. H., & Yopp, H. K. (2006). Informational Texts as Read-Alouds at School and Home Informational Texts as Read-Alouds at School and Home. Narrative, 38(929655569), 37–51. https://doi.org/10.1207/

s15548430jlr3801.

Đã Xuất bản

20.04.2021

Cách trích dẫn

Lã, P. T., Trần, H. L., & Nguyễn, L. V. A. (2021). Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018. Tạp Chí Giáo dục, 500(2), 1–5. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/102

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả