Thực trạng và đề xuất biện pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các tác giả

  • Lã Phương Thúy Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Đức Nguyên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trần Đình Minh Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Pedagogical training for pedagogical students is always the primary mission of teacher training institutions to fulfill the requirements for innovation in the current educational context. The article proposes some measures for the courses of the teacher training curriculum, in order to improve professional skills for pedagogical students at the University of Education - Vietnam National University, Hanoi in particular and students of pedagogical schools in general, such as: Organizing a combined teaching model; Integrating training and improving professional skills and competencies for students through the course on Ethics in the field of education; Enhancing the use of technology in the organizing process of training pedagogical skills for students; Cooperating frequently and effectively with collegiate schools. The research contributes to providing meaningful guidance for administrators, lecturers and a springboard to improve training quality for pedagogical students in response to the requirements of the new general education curriculum regarding capacity development in general and pedagogical competency in particular.

Tài liệu tham khảo

Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Development of project based blended learning (PJB2L) model to increase pre-service primary teacher creativit. Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang, 3, 103-111.

Fazal, M., & Bryant, M. (2019). Blended Learning in Middle School Math: The Question of Effectiveness. Journal of Online Learning Research, 5(1), 49-64.

Garrison, D. R., & Vaughan, N. (2008). Blended learning in higher education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Lữ Hùng Minh, Trịnh Thị Hương (2021). Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo mô hình nghiên cứu bài học tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục, 509, 52-58.

Pham, H. T. T., & Phuong, L. T. (2021). Using Blended Learning in Teacher Training Programs. Perspectives of Pre-service Teachers, 11(2), 115-127.

Thủ tướng Chính phủ (2009). Quyết định số 441/QĐ-TTG ngày 03/4/2009 về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vo, T. Q. A. & Pham, T. T. N. (2021). Using technology to teach speaking skill online during time of Covid-19 outbreak in Vietnam-facts and recommendation. Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(7), 439-457.

Wang, W., Zuo, M. & Yang, Y. (2018). The literature review of the evaluation of blended learning. The Seventh International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE2018), Poland, 20-31.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07.02.2023

Cách trích dẫn

Lã , P. T., Nguyễn , Đức N., & Trần , Đình M. (2023). Thực trạng và đề xuất biện pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội . Tạp Chí Giáo dục, 23(2), 47–50. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/632

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả