Thực trạng hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh ở một số trường tiểu học thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Bé Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Phạm Thị Ly Na Trường Tiểu học Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt

Environmental education for elementary school students plays an extremely important role. Participating in its activities will help students form their certain habits, behaviors, and skills in the process of forming and developing their personality, while contributing to comprehensive schooling in school. The article has surveyed and evaluated the current status of environmental education activities for students in primary schools in Hue City, Thua Thien Hue Province through the following contents: Objectives, content, and forms of organization of these activities, activities and methods of checking and evaluating activities. From the survey results, the research will serve as a basis to propose measures to improve the quality of environmental education for primary school students in Hue City.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2005). Chỉ thị số 02/2005/CT-BGDĐT ngày 31/01/2005 về tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã hội (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Hồ Thị Phương, Đào Thị Minh Châu, Phan Anh Tuấn (2023). Xây dựng tài liệu tập huấn về giáo dục giảm thiểu rác thải nhựa nhằm nâng cao năng lực cho sinh viên sư phạm và giáo viên trung học phổ thông. Hội thảo khoa học “Khoa học môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường”, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tr 132-144.

Nguyễn Đình Hòe (2006). Môi trường và phát triển bền vững. NXB Giáo dục.

Nguyễn Dược (1986). Giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường. NXB Giáo dục.

Nguyễn Phi Hạnh, Nguyễn Thu Hằng (2002). Giáo dục môi trường qua môn Địa lí. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Sỹ Nam, Phạm Thị Hằng, Trần Bích Hằng (2919). Thúc đẩy bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 182-186.

Nguyễn Trọng Đức, Bùi Thị Nhiệm (2023). Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở cấp tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 23(7), 30-35.

Phạm Thu Phương, Phạm Thị Sen, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Việt Hùng, Phan Thị Lạc, Trần Thị Nhung (2008). Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Địa lí trung học phổ thông. NXB Giáo dục.

Quốc hội (2015). Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Luật số 82/2015/QH13, ban hành ngày 25/6/2015.

Quốc hội (2020). Luật Bảo vệ môi trường. Luật số 72/2020/QH14, ban hành ngày 17/11/2020.

Thủ tướng Chính phủ (2012). Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

WHO (2016). WHO công bố ước tính mức phơi nhiễm ô nhiễm không khí và ảnh hưởng sức khỏe quốc gia. https://www.who.int/newsroom/detail/27-09-2016-who-releases-country-estimates-onair-pollutionexposure-and-health-impact

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. B., & Phạm, T. L. N. (2024). Thực trạng hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh ở một số trường tiểu học thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 195–200. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1824

Số

Chuyên mục

Các bài báo