Thực trạng hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Bé Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Trần Đăng Vinh Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Tóm tắt

Life skills education for primary school students plays an important role in the comprehensive development process for each student; however, in reality, life skills education activities for students of this age group still have certain limitations, especially in difficult areas and ethnic minorities. Survey results on life skills education activities for students in secondary schools in Khanh Vinh district, Khanh Hoa province show that the goals, content, form, methods of life skills education and testing, this performance assessment is carried out quite regularly and the results achieved are quite good; conditions serving the implementation of life skills education activities are assessed to be relatively safe and secure. The research results will be the basis for proposing measures to improve the effectiveness of life skills education for students in the area.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình môn Giáo dục công dân (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ GD-ĐT).

Lý Thanh Loan (2020). Một số vấn đề lí luận về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số dựa vào cộng đồng. Tạp chí Giáo dục, 483, 18-21.

Nguyễn Dục Quang (2010). Hướng dẫn thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Tạ Thu Hà, Bùi Thị Phương Thảo (2022). Thực trạng trải nghiệm sang chấn thời thơ ấu của học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2(67), 168-175.

Nguyễn Quang Uẩn (2008). Khái niệm kĩ năng sống xét theo góc độ tâm lí học. Tạp chí Tâm lí học, 6(111), 1-4.

Nguyễn Thanh Bình (2010). Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ năng sống. NXB Đại học Sư phạm.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Tô Thị Diệu Hiền (2020). Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 250-254.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. N. B., & Trần , Đăng V. (2024). Thực trạng hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 165–170. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1578

Số

Chuyên mục

Các bài báo