Xu hướng công bố khoa học giáo dục của Việt Nam giai đoạn 1991-2019: phân tích trắc lượng từ cơ sở dữ liệu Scopus

Các tác giả

  • Phan Thị Thanh Thảo Trường Đại học Thành Đô

Tóm tắt

Scientific research is fundamental to any educational reform. In the period from 1991-2019, 223 works in the field of education from Vietnamese scholars were published. Based on the results of the bibliographic analysis of these works, the study shows a rapid increase in the number of documents in the field of education from 1991-2019, which proves that Vietnam has been growing in terms of productivity, which is seen as a result of enacted policies on research activities. In addition, the article also points out the general research topics as well as the main research methods used by Vietnamese education researchers in this period, most of the educational literature is analyzed and focused on higher education. Finally, the article proposes that educational researchers in Vietnam in the next period should pay more attention to other levels of education, especially preschool and vocational education.

Tài liệu tham khảo

Akar, T. K. (2013). Reviewing the Articles, Which are Related to Education Programs and Selected Amongst the Articles Published in the Review of Educational Research Journal Between 2005 and 2010, According to Various Variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 1100-1104. https://doi.org/10.1016/

j.sbspro.2013.06.206

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 về ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Chính phủ (2005). Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020.

Đinh Thị Nga (2017). Đầu tư của nhà nước cho giáo dục, đào tạo: Thực trạng và một số đề xuất. Tạp chí Tài chính. https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/dau-tu-cua-nha-nuoc-cho-giao-duc-dao-tao-thuc-trang-va-mot-so-de-xuat-130918.html

Duong, M. Q., Wu, C. L., & Hoang, M. K. (2019). Student inequalities in Vietnamese higher education? Exploring how gender, socioeconomic status, and university experiences influence leadership efficacy. Innovations in Education and Teaching International, 56(1), 110-120. https://doi.org/10.1080/14703297.2017.1377098

Le, T. C. (1991). Higher education reform in Vietnam, Laos, and Cambodia. Comparative Education Review, 35(1), 170-176.

Le, T. T., & Shen, C. (2019). Globalisation and Vietnamese foreign language education. English tertiary education in Vietnam, Routledge.

Le, V. C, & Do, T. M. C. (2012). Teacher preparation for primary school English education: A case of Vietnam. In B. Spolsky & Y. Moon (Eds). Primary school English-language education in Asia: From policy to practice, 106-121. Routledge.

Nguyen, T. X. H., & Bui, T. D. T (2019). Assessment of engineering speciality teaching in the period of integration. Journal of Mechanical Engineering Research & Developments (JMERD), 42(3), 62-65. https://doi.org/10.26480/

jmerd.03.2019.62.65

Pham, D. H. (2010). A comparative study of research capabilities of East Asian countries and implications for Vietnam. Higher Education, 60(6), 615-625. https://doi.org/10.1007/s10734-010-9319-5

Pham, H. D. (2016). A Computer-Based Model for Assessing English Writing Skills for Vietnamese EFL Learners. The Asian EFL Journal, 95, 4-20.

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, 25(4), 348-349. https://doi.org/10.1108/eb026482

Thủ tướng Chính phủ (2018). Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 21/08/2018 về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Trinh, T. H., & Mai, T. L. (2018). Current challenges in the teaching of tertiary English in Vietnam. English tertiary education in Vietnam, Routledge.

Vu, T. L. A., & Le, Q. T. (2019). Development orientation for higher education training programme of mechanical engineering in industrial revolution 4.0: A perspective in Vietnam. Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, 42(1), 68-70. https://doi.org/10.26480/jmerd.01.2019.71.73

Vuong, Q. H., Do, M. T., Pham, T. V. A., Do, T. A., Doan, P. T., Hoang, A. D., Ta, T. H., Le, Q. A., & Pham, H. H. (2020). The Status of Educational Sciences in Vietnam: A Bibliometric Analysis from Clarivate Web of Science Database between 1991 and 2018. Problems of Education in the 21st Century, 78(4), 644-662. https://doi.org/10.33225/pec/20.78.644

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.05.2022

Cách trích dẫn

Phan , T. T. T. (2022). Xu hướng công bố khoa học giáo dục của Việt Nam giai đoạn 1991-2019: phân tích trắc lượng từ cơ sở dữ liệu Scopus. Tạp Chí Giáo dục, 22(9), 46–51. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/420

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả