Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học trực tuyến của sinh viên: nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Thương mại

Các tác giả

  • Phạm Ánh Tuyết Trường Đại học Thương mại
  • Hoàng Thu Ba Trường Đại học Thương mại
  • Trịnh Thị Hường Trường Đại học Thương mại
  • Phạm Thị Yến Trường Đại học Thương mại
  • Phạm Thị Hải Vân Trường Đại học Thương mại

Tóm tắt

The study was conducted in the context of the COVID-19 pandemic outbreak to explore the factors affecting the online learning motivation of students at Thuongmai University during the lockdown period. The study applied exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and linear structural analysis models to test the scale, Model Fit indices, and verify the research hypothesis. The results indicate that the factors affecting students' online learning motivation include Challenges, Features of specialized subjects, Online learning experience, Benefits, and Environment. These factors have a positive effect on online learning motivation, except for the factor “Challenge” which has the opposite impacts on online learning motivation. From the results, some suggestions are proposed to promote students’ online learning motivation.

Tài liệu tham khảo

Bakar, R. (2014). The Effect of Learning Motivation on Student? Productive Competencies in Vocational High School, West Sumatra. International Journal of Asian Social Science, 4(6), 722-732. https://doi.org/10.2139/ssrn.3996251

Bates, M. J. (2007). Defining the information disciplines in encyclopedia development. Proceedings of the Sixth International Conference on Conceptions of Library and Information Science - “Featuring the Future”, 12(4), 29.

Cao Thị Cẩm Vân, Vũ Thị Luyến, Nguyễn Hoàng Thanh (2020). Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 46, 3-20. https://doi.org/10.46242/jst-iuh.v46i04.645

Đặng Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Đoàn Lê Diễm Hằng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Hữu Tuấn (2020). Các yếu tố rào cản trong việc học trực tuyến của sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 129 (5C), 61-78. https://doi.org/10.26459/hueunijed.v129i5C.5988

Elliot, A. J., & Dweck, C. S. (Eds.) (2013). Handbook of competence and motivation. Guilford Publications.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. Pearson Education.

Klein, H. J., Noe, R. A., & Wang, C. (2006). Motivation to learn and course outcomes: The impact of delivery mode, learning goal orientation, and perceived barriers and enablers. Personnel Psychology, 59(3), 665-702. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2006.00050.x

Mai Thị Trúc Ngân, Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên (2018). Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên khối kinh tế Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tạp chí Giáo dục, 472, 22-28.

Nguyễn Tuấn Kiệt, Hoàng Thị Mỹ Nga (2016). Phân tích các nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh viên kinh tế Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 46, 107-115.

Paris, S. G., & Turner, J. C., (1994). Situated motivation. Student motivation, cognition, and learning: Essays in honor of Wilbert J. McKeachie, 213-237.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68-78. https://doi.org/ 10.1037/0003-066x.55.1.68

Schunk, D. H., & Usher, E. L. (2012). Social cognitive theory and motivation. The Oxford Handbook of Human Motivation, 2, 11-26.

Selvia, K. (2010). Motivating factors in online courses. Procedia-social and Behavioral Sciences, 2(2), 819-824. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.110

Singh, V., & Thurman, A. (2019). How many ways can we define online learning? A systematic literature review of definitions of online learning (1988-2018). American Journal of Distance Education, 33(4), 289-306. https://doi.org/10.1080/08923647.2019.1663082

Sri, G. (2020). Students’ motivation in online learning during COVID-19 pandemic era: A case study. Holistics, 12(2), 23-40. https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/holistic/article/view/3029

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2022

Cách trích dẫn

Phạm , Ánh T., Hoàng , T. B., Trịnh , T. H., Phạm , T. Y., & Phạm , T. H. V. . (2022). Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học trực tuyến của sinh viên: nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Thương mại. Tạp Chí Giáo dục, 22(11), 13–20. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/438

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả